Niemałe odszkodowanie za ?moralny niesmak?

Krzysztof Hapczyn, były dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzyma blisko 17 tys. zł odszkodowania za niesłuszne zwolnienie. Kropkę nad ?i? postawił w tej sprawie Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 6 października 2016 r.Zawieszony, zwolniony
Sprawa dyrektora SOSzW w Ostrowcu Świętokrzyskim wybuchła po zmianie władz w Starostwie Powiatowym. K. Hapczyn został najpierw zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora na okres 6 miesięcy, a potem zwolniony. Zawieszenia dokonano zarządzeniem z dnia 27 marca 2015 r. Jednak Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 r. uchyliła to zarządzenie.
Zostało złożone zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r. utrzymała ona w mocy zaskarżone postanowienie. Było też odwołanie od tego postanowienia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z wnioskiem o jego zmianę poprzez uchylenie postanowienia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2015 r. i oddalenie odwołania K. Hapczyna, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny odrzucił to odwołanie jako niedopuszczalne.
Sprawą stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SOSzW w Ostrowcu Świętokrzyskim miał zająć się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Jednak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy, sąd postanowił: odrzucić skargę, zwrócić z urzędu Powiatowi Ostrowieckiemu kwotę 300 zł, uiszczoną jako wpis sądowy. Powodem było nie nadesłanie przez Powiat Ostrowiecki jednego odpisu skargi.
Zwolniony dyrektor odwołał się do sądu. W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Wydział Pracy w Starachowicach zasądził na jego rzecz od SOSzW tytułem odszkodowania za zwolnienie kwotę 16.957,80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednakże sąd oddalił powództwo w zakresie przywrócenia K. Hapczyna do pracy na stanowisku dyrektora SOSzW. K. Hapczyn dostał jedynie pieniądze na otarcie łez.
Apelacja oddalona
W dniu 6 października 2016 r. radca prawny Stanisław Leszczyński, prezentując apelację w imieniu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, podkreślił, że sąd I instancji nie odniósł się do zarzutów wobec dyrektora stwierdzonych w toku kontroli. Zaprzeczył, by wbrew temu, co twierdzi H. Hapczyn, jego współpraca ze starostwem w ogóle była możliwa. Dodał również, że były podstawy do zwolnienia, a postępowanie prokuratorskie wobec byłego dyrektora nadal się toczy.
Druga strona, czytaj K. Hapczyn i jego pełnomocnik, odrzuciła tę argumentację w całości i wniosła o oddalenie apelacji.
-Moje żądania nie są wygórowane -podkreślił K. Hapczyn. Zostałem zwolniony bezprawnie, poniosłem z tego tytułu duże straty.
Wydając wyrok, Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację i zasądził dodatkowo na rzecz K. Hapczyna 180 zł kosztów postępowania sądowego.
-Wyrok Sądu Rejonowego w Starachowicach jest prawidłowy -stwierdził sędzia Ryszard Sadlik. Sąd I instancji prawidłowo ocenił całą sytuację i prawidłowo orzekł odszkodowanie. Apelacja od tego wyroku została oddalona. Sąd II instancji podzielił pogląd sądu I instancji, że nie było podstaw, by od razu odwoływać dyrektora. Przepis art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oświaty pozwala na odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ? ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. To bardzo rygorystyczny przepis, w związku z tym i podstawy muszą być odpowiednio poważne.
Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach jest prawomocny. Co prawda Zarząd Powiatu Ostrowieckiego może starać się o kasację, ale nie ma to wpływu na prawomocność postanowienia i nie wstrzymuje obowiązku wypłaty odszkodowania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *