Powstanie 70 miejsc pracy. Biznes z ludzką twarzą

Bardzo uroczyście w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, podczas konferencji ?Biznes z ludzką twarzą?, zainaugurowano działalność Kielecko ?Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
-Ta inicjatywa ma na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego – wyjaśnia Dariusz Kurcman, kierownik OWES. Przez najbliższe trzy lata organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz osoby chcące działać w obszarze ekonomii społecznej, mogą liczyć na to, że im pomożemy. Największy ciężar kładziemy na działania doradcze, a w biurach OWES dostępni będą eksperci, którzy postarają się zmierzyć nawet z każdym problemem, z jakim spotka się organizacja.
Ciekawą propozycją OWES jest usługa przygotowania indywidualnego planu rozwoju pod potrzeby danej organizacji. Ekspert zdiagnozuje jej obecną sytuację, określi jej mocne i słabe strony, a następnie wyznaczy cel rozwojowy, a także zaplanuje działania, aby go osiągnąć.
Bardzo duży moduł projektu stanowią także dotacje, które będą skierowane na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
-Naszym celem jest utworzenie przez trzy lata siedemdziesięciu miejsc pracy w ramach przekazanych przez nas dotacji -mówi Dariusz Kurcman. To zupełnie nowa rzecz, której nie było do tej pory na tak dużą skalę. Bazowa wielkość dotacji to 20 tys. zł na jedno miejsce pracy. W przypadku nowych podmiotów, które nie funkcjonują jeszcze na rynku, to będą one mogły liczyć na dodatkowe środki pomostowe w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności. Wartość dotacji dla jednego podmiotu nie może przekroczyć kwoty 120 tys. zł. (czyli odpowiednika utworzenia sześciu miejsc pracy).
Zatrudnienie w takim miejscu może otrzymać jedynie osoba będąca długotrwale bezrobotna lub niepełnosprawna. Pomoc dotacyjna będzie przyznawana w trybach konkursowych, a na realizację i wsparcie będą miały szansę najlepsze pomysły, najlepiej rokujące biznesowo, a także gwarantujące utrzymanie miejsca pracy po okresie jego finansowania.
-Szukamy miejsc pracy, które mogą rozwijać organizacje, ekonomizować je i budować sektor silny, które może funkcjonować nie tylko w oparciu o dotacje – przyznaje Dariusz Kurcman.
Działaniom doradczym i dotacyjnym oferowanym przez OWES mają towarzyszyć dodatkowe usługi, takie jak szkolenia, wizyty studyjne, czy działające przy biurach inkubatory, gdzie uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli nieodpłatnie skorzystać z zaplecza technicznego, czy zorganizować własne spotkania.
Wszystkim tym zagadnieniom poświęcona była, zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania ?Krzemienny Krąg?, partnera przedsięwzięcia, konferencja ?Biznes z ludzką twarzą?. Paneliści w kolejnych odsłonach odsłaniali coraz to nowe elementy OWES-u, przez co zapoznawali z ich tajnikami zebraną ponad 120-osobową grupę zainteresowanych.
-Udało nam się zgromadzić zarówno przedstawicieli jednostek samorządowych, takich jak KIS-y, CIS-y, czy PCPR-y, ale także sporą grupę reprezentantów organizacji pozarządowych, a także osoby fizyczne, które ciekawiło np. utworzenie spółdzielni socjalnej -mówił, podsumowując konferencję, Jarosław Kuba, prezes LGD ?Krzemienny Krąg?. Dobrym posunięciem okazało się też dość szczegółowe omówienie wszystkich elementów działania, co potwierdziła finalizująca całość dyskusja.
Świetnym wprowadzeniem do konferencji było wystąpienie Karoliny Jarosz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, która poruszyła wiele aspektów prospołecznego charakteru regionu świętokrzyskiego.
(pas)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *