Rewitalizacja miasta i specjalna strefa ekonomiczna

Ostrowieccy radni jednogłośnie przyjęli Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023.
Otwiera to drogę do sięgnięcia przez Ostrowiec Świętokrzyski po kolejne unijne środki.
Celem dokumentu jest przedstawienie w sposób możliwie kompleksowy, przejrzysty i elastyczny programu potencjalnych działań oraz możliwych źródeł finansowania w zakresie odnowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Ważną przesłanką do opracowania programu były możliwości wsparcia poszczególnych inwestycji zewnętrznymi środkami finansowymi, pochodzącymi z Unii Europejskiej.
-Teraz program trafia do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego celem analizy i naniesienia ewentualnych korekt- wyjaśnia Dominik Smoliński, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie będzie on podstawą do ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00- 26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 ? ?Rozwój miast? Działania 6.5 ?Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Termin składania wniosków to 31 marca br. Projekty w ramach konkursu muszą wynikać z przyjętych z programów rewitalizacji.
Konkurs jest skierowany do 13 miast regionu świętokrzyskiego. Wartość środków przeznaczonych na konkurs to 121,1 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w jednym projekcie to 65 % środków z UE oraz 10% z budżetu państwa. Każdy wnioskodawca może złożyć jedynie jeden wniosek, przy czym wartość dofi nansowania z UE nie może przekroczyć 20 mln zł.
-Zgodnie z tymi wytycznymi maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla jednego projektu, przy 65% dotacji z UE, nie powinna wynosić więcej niż 30,8 mln zł. ? wyjaśnia naczelnik Dominik Smoliński. Na tę chwilę rozważamy różne możliwości i różnych ewentualnych partnerów wniosku. W tym miesiącu będzie znany pełny zakres składanego wniosku wraz z poszczególnymi, różnymi projektami, które będą miały szansę na realizację.

1
Ostrowieccy radni jednogłośnie opowiedzieli się także za włączeniem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice? części działek inwestycyjnych, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zakupiła przy ul. Bałtowskiej i na których uzbrojenie otrzymała unijne wsparcie.
-Dziękuję wszystkim za poparcie tej uchwały, bo to kolejny krok w kierunku pozyskiwania nowych inwestorów dla Ostrowca Świetokrzyskiego ? mówił podczas sesji prezydent Jarosław Górczyński. Jeszcze nigdy gmina nie miała 50 ha gruntów pod inwestycje, a teraz na przestrzeni kilku miesięcy możemy pochwalić się takim areałem. Pamiętajmy, że po naszej stronie jest jak najlepsze przygotowanie terenów i zapewnienie odpowiednich zapisów, które uatrakcyjnią inwestowanie w naszym mieście.
Objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną zwiększy szanse na pozyskanie inwestorów do miasta, ponieważ SSE jest jedną z najistotniejszych zachęt inwestycyjnych dla inwestorów w Polsce. Jednym z podstawowych warunków objęcia terenu obszarem specjalnej strefy ekonomicznej jest wyrażenie na ten cel zgody przez radę gminy właściwą ze względu na położenie terenu.
-Podjęta uchwała uruchamia całą procedurę -wyjaśnia Zbigniew Wesołowski, główny specjalista ds. obsługi inwestorów Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teraz musimy zgromadzić dokumentację, którą przedłożymy do zarządu województwa, aby ten wypowiedział się na temat zasadności włączenia terenów do SSE ?Starachowice?. Kolejnym etapem jest skierowanie przez zarządzającego strefą wniosku do Ministerstwa Rozwoju, gdzie trafi on do uzgodnień międzyresortowych. Akceptację w rozporządzeniu ostatecznie wyrazi Rada Ministrów.

bez-tytulu

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *