W powiatowych szkołach – sportowa podstawówka, zmiany w kształceniu ogólnokształcącym i zawodowym

Wszystko wskazuje na to, że reforma systemu edukacji największe zmiany przyniesie w placówkach prowadzonych przez powiat ostrowiecki. Dlaczego? Otóż, trzyletnie licea staną się czteroletnimi, czteroletnie technika pięcioletnimi, zasadnicze szkoły zawodowe staną się branżowymi I stopnia, ale po kolei?
Rada Powiatu Ostrowieckiego przyjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
-Uchwała przedstawia plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat ostrowiecki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu ostrowieckiego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki ? wyjaśnia zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Antoni Maciejko.
Sportowe gimnazjum sportową podstawówką
Najważniejsza zmiana dotyczy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Zostanie ono – z dniem 1 września br. –  przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego. Jak się dowiedzieliśmy, nabór do szkoły będzie się odbywał nawet od pierwszej klasy. Wydaje się, że to dobre rozwiązanie dla placówki, która ducha sportu będzie mogła zaszczepiać dzieciom już na etapie wczesnoszkolnym. W Ostrowcu to zupełne novum, ale dotychczas w wielu miastach funkcjonowały szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego, które prowadziły nabór dzieci po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

Decyzję wymusza reforma oświatowa, która przywraca 8-letni cykl nauczania. A to znaczy, że działające od 5 lat gimnazjum sportowe będzie zlikwidowane. Wojciech Lesiak, naczelnik wydziału edukacji w ostrowieckim starostwie wyjaśnia, że gimnazjum będzie wygaszane, czyli nie będzie już prowadzony nabór do pierwszej klasy takiej szkoły.
– Jednocześnie będzie prowadzony nabór do dwu ostatnich klas szkoły podstawowej, czyli siódmej i ósmej, jaką zamierzamy utworzyć w miejscu obecnego gimnazjum- informuje W. Lesiak.- Pozwalają nam na to przepisy określające zasady funkcjonowania takich placówek. By dostać się do takiej klasy, przyszli uczniowie będą musieli przejść odpowiednie testy i sprawdziany. Nie będziemy prowadzić szkoły podstawowej w pełnym zakresie, czyli z 8-letniej, bo w przypadku naszej placówki będzimy szkolić i uczyć dzieci już w wieku nastoletnim. Specyfi ka szkoły sportowej, czyli wymagania stawiane jej uczniom nie pozwalają na przyjmowanie do najmłodszych klas.
Trzyletnie licea czteroletnimi za dwa lata
Dotychczasowe trzyletnie licea – LO Nr I im. S.Staszica, LO Nr II im. J.Chreptowicza, LO Nr III im. W.Broniewskiego, LO Nr IV im. C.K.Norwida, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, a także LO Nr II dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zostaną z dniem 1 września 2019 roku przekształcone w czteroletnia licea. Natomiast Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego zostanie przekształcone w czteroletnie liceum dla dorosłych. Nastąpi to także z dniem 1 września 2019 roku.
Czteroletnie technika w pięcioletnie
Z kolei czteroletnie technika – Nr 1 w ZS Nr 1 im. M.Kopernika, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zostaną z dniem 1 września 2019 roku przekształcone w pięcioletnia technika.
Co ze szkolnictwem specjalnym?
Jeśli chodzi o Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, to z dniem 1 września 2017 roku funkcjonująca w nim Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 21 zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, natomiast Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 zostanie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej.
Funkcjonująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 zostanie także z dniem 1 września 2017 roku przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową, a Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1 włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej.
W Zespole Szkół Specjalnych z dniem 1 września br. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną, a Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3 zostanie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej.
Zasadnicze w branżowe
Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe w ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS nr 3 i ZS Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego zostaną przekształcone w trzyletnie branżowe szkoły I stopnia. Będą nadal prowadzić klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Taki sam los spotka zasadnicze szkoły zawodowe specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, które zostaną przekształcone w trzyletnie szkoły branżowe specjalne I stopnia.
Funkcjonująca w Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoła Policealna zostanie przekształcona w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym, niż 2,5 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *