Ile milionów otrzyma od rządu Ostrowiec Świętokrzyski?

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się na liście 255 miast średniej wielkości, które będą mogły korzystać z rządowego programu rozwoju. Ponad  2,5 mld zł to  szacowana  wartość wsparcia jakie w najbliższych latach otrzymają średnie  miasta. Ministerstwo  Rozwoju przygotowało,  zapowiedziany w  rządowej Strategii  na  rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju,  pakiet  działań  dla  miast  średnich.  Jego  główne  elementy  to  dedykowane   wsparcie   z   funduszy   europejskich,   preferencje   w   lokowaniu   inwestycji   oraz  ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez  Polski Fundusz Rozwoju  ? Strategia na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  określa nowy  model rozwoju  Polski,  w  tym  rozwoju  regionalnego – zrównoważonego, równomiernie  obejmującego cały  kraj i  uwzględniającego  różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi.
-Każdy taki obszar naszego kraju musi być  włączony w  procesy  rozwojowe,  przez zidentyfikowanie  i  wsparcie jego indywidualnych zasobów i  unikalnego  potencjał – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

mad
Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju (SOR) i dotyczy  miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców  będących stolicami powiatów  z wyłączeniem miast wojewódzkich. Obecnie jest to  255 miejscowości  w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane  podczas  analiz Polskiej  Akademii  Nauk sporządzanych  na  potrzeby  SOR, które w największym stopniu tracą  funkcje społeczno – gospodarcze.
Pakiet  obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających  się  inicjatyw.  Jego  istotnym  elementem jest  dedykowane  miastom średnim wsparcie  z  krajowych  programów operacyjnych,  zarządzanych przez Ministerstwo  Rozwoju.  Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł  z funduszy UE na lata 2014 – 2020.
-W  Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy dla miast średnich narzędzia, których wykorzystanie  zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Wierzymy, że ich połączone  wysiłki  zaowocują  rozwojem  tych  miast,  poprawą  jakości  życia i  odwróceniem  negatywnych tendencji odpływu ludności. Pakiet pomoże  zbudować trwały potencjał społeczno – gospodarczy, a także wzmocni rolę średnich miast  na mapie rozwoju Polski ? podkreślił wiceminister  rozwoju Jerzy Kwieciński.
?Pakiet działań dla miast średnich składa się z trzech  zasadniczych  faz.  Faza  pierwsza  zostaje uruchomiona już dziś i  polega ona na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki  lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich  w ramach programów  krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności  w ramach  Funduszu  Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który  jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty  ? pracujemy nad tym aby Pakiet poszerzał się o kolejne inicjatywy ? zaznaczył  wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.
Celem  wprowadzenia  Pakietu  jest  zrównoważony  rozwój  kraju  wykorzystujący  indywidualne  potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze.

Krajowe Programy Operacyjne
W    krajowych    programach operacyjnych,  którymi  zarządza  Minister  Rozwoju, przewidziano  preferencje dla  miast  średnich,  m.in.  poprzez dedykowane   nabory w   wybranych   obszarach. Uruchomienie pierwszych dedykowanych naborów spodziewane jest już w tym roku:
*w  maju  w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)  planowany jest konkurs dotyczący  poprawy środowiska miejskiego w zakresie zdegradowanych obszarów miast z wydzieloną  kopertą 100 mln zł dla 255 miast średnich, w tym 50 mln zł dla 122 miast średnich tracących  funkcje społeczno – gospodarcze;
*w czerwcu/lipcu w Programie Polska Wschodnia (POPW) planowany jest konkurs z wydzieloną kopertą 60 mln zł dla projektów zlokalizowanych na terenie miast średnich  tracących funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru Polski Wschodniej dotyczący wdrażania innowacji przez MŚP;
*w październiku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  planowany  jest  konkurs o wartości  15  mln  zł  dotyczący  współpracy  ponadnarodowej  w obszarze rewitalizacji społecznej dedykowany dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze;
*pod koniec roku  w Programie Inteligentny Rozwój (POIR)  planowany jest konkurs o wartości  400 mln zł dotyczący badań na rynek w całości dedykowany dla projektów realizowanych na terenie 255 miast średnich.
Szczegółowe  informacje  na  temat  najbliższych  planowanych  naborów  dedykowanych,  uruchamianych w  ramach  Pakietu, zarówno w zakresie terminów, kwot, jak i warunków  wsparcia  będzie można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Suma  funduszy  w  krajowych  programach operacyjnych  w  konkursach  dedykowanych  dla  miast  średnich w ramach  Pakietu zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł, w tym: *POWER ok. 970 mln zł *POIR ok 900 mln zł *POIiŚ ok 520 mln zł *POPW ok 60 mln zł.
Fundusz Inwestycji Samorządowych Innym sposobem wsparcia średnich miast jest wykorzystanie instrumentów innych niż dług lub  dotacje, które znajdują się w ofercie Funduszu I nwestycji Samorządowych (FIS), zarządzanego przez  Polski  Fundusz  Rozwoju.
W  ramach  Funduszu  możliwe  jest  uzyskanie  wsparcia  na  inwestycje finansowane w całości ze środków krajowych lub zdobycie kapitału na wkład własny do projektów  finansowanych  ze  środków unijnych.   Potencjalne   obszary   wsparcia   to:   drogi,   sektor   wodno -kanalizacyjny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy czy ochrona zdrowia.
Fundusz  oferuje  dwa  modele  inwestycyjne  w ejść kapitałowych. W przypadku projektów spółek  komunalnych,  Fundusz  kierować  będzie  środki  do  spółek  poprzez  obejmowanie  akcji  spółek,  udzielanie pożyczek wspólnika czy udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje).   W   przypadku projektów,  w  których  budżet  samorządu  pozyskuje  finansowanie  na inwestycje dotyczące jego zadań statutowych, Fundusz może skierować środki poprzez odpłatne nabycie od samorządu prawa użytkowania akcji spółek komunalnych bądź poprzez nabycie lub objęcie udziałów istniejących spółek komunalnych.
Fundusz Inwestycji Samorządowych dysponuje  kwotą 400 mln zł. Część tych środków zasili rozwój miast średnich. W ramach Pakietu dla miast średnich do dyspozycji przedstawicieli miast średnich trafi oferta szerokiego  wsparcia  konsultacyjnego  w  zakresie  realizacji  potrzeb  inwestycyjnych.  W  pierwszym etapie pilotażem wsparcia konsultacyjnego zostanie objętych kilkadziesiąt miast wybranych przez Fundusz  spośród  miast  średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze.   Eksperci   Funduszu wspólnie z przedstawicielami miast przeanalizują potrzeby rozwojowe pod kątem możliwych źródeł finansowania stosownie do profilu ryzyka danego projektu. W drugim etapie pilotażu, wybranych zostanie kilkanaście projektów, w realizację których Fundusz będzie mógł włączyć się jako inwestor z wykorzystaniem indywidualnie dobranego modelu finansowo – instytucjonalnego.
Lokalizacja inwestycji
Miasta  średnie,  w  przeciwieństwie  do  dużych  ośrodków,  miewają  trudności  w  przyciąganiu inwestorów, których obecność jest kluczowa dla rozwoju miast ? nowi inwestorzy oznaczają nowe szanse  rozwojowe,  kreację  nowych  miejsc  pracy,  powodują  rozwój  kapitału  ludzkiego,  rozwój powiązanych produktów i usług. Z poziomu lokalnego, zwłaszcza w mniejszych miastach, nie ma narzędzi, które w zdecydowany sposób mogą odpowiedzieć na potrzebę skutecznego przyciągania inwestycji, dlatego w dwóch obszarach zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju wprowadzane są obecnie zmiany, mające stymulować lokalizację nowych inwestycji prywatnych na terenie  miast  średnich.
Pierwszym z nich jest Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. W  jego znowelizowanej wersji wprowadzone zostaną preferencyjne warunki w wysokości pomocy  publicznej  dla  inwestorów,  którzy  jako  miejsce  lokalizacji  wybiorą  miasto  średnie.  Inwestycje  ulokowane w miastach średnich narażonych na utratę funkcji społeczno – gospodarczych będą objęte  szczególnymi preferencjami, przekładającymi się na ocenę inwestora oraz maksymalną wysokość wsparcia w tzw. kalkulatorze grantowym.
Drugim jest nowa polityka funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Inwestorzy, którzy jako  miejsce  realizacji  projektu  wybiorą  miasto średnie,  będą  mieli  znacząco  zwiększone  szanse  na  uzyskanie korzyści związanych ze zwolnienie m nowej inwestycji z podatków CIT i PIT. Prace nad odpowiednimi  zmianami legislacyjnymi są na ukończeniu, tak, aby nowe przepisy mogły w  ciągu najbliższych miesięcy  wejść w życie, a zachęty dla inwestorów dały praktyczne efekty w postaci  kolejnych przedsięwzięć lokowanych w miastach średnich i przekładały się na ich rozwój.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *