500+. Wnioski od 1 sierpnia

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r., przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
Bedzie je można składać przez Internet lub osobiście w MOPS przy ulicy Świętokrzyskiej 22 (V piętro). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia, przysługująca za miesiąc  październik danego roku, następuje do dnia 31 października tego roku. Gdy wniosek złożony zostanie w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc
październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Świadczenie wychowawcze ? program Rodzina 500 plus stanowi systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1.200 zł. Istotne jest, że w rodzinie brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko. W takim przypadku wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko muszą dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami kraju, składają wniosek w MOPS, a organ przekaże dokumentację według właściwości Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Kielcach, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *