Przebudowa ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie i remont drogi w Chmielowie

Ogłoszonym prze powiat ostrowiecki przetargiem rozpoczyna się ?Przebudowa drogi powiatowej przy ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji?.
Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 814 metrów od skrzyżowania z drogą gminną przy ulicy Strumyk wraz z wlotem drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą i odcinkiem drogi powiatowej. Przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. Łączna długość odcinka robót zgłoszonych wnioskiem wynosi 909 metrów.
Roboty obejmują rozbiórkę chodnika z płyt betonowych, krawężnika betonowego, wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu jezdni, ułożenie warstw podbudowy oraz warstw jezdnych z mieszanki mineralno bitumicznej, a następnie ich rozłożenie, zagęszczenie i zawałowanie walcami drogowymi. Ustawione zostaną nowe krawężniki o tych samych parametrach na ławie betonowej z oporem. Po wykorytowaniu pod warstwy konstrukcyjne chodnika, ułożone zostaną podbudowy oraz nawierzchnie chodnika i zjazdy na posesje z kostki betonowej.
Zakres robót obejmuje wykonanie wykopu, ułożenie rur PCV, wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek z wpustem ulicznym.
Planuje się, że przebudowa zostanie wykonana do 31 października br. Zadanie to będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, w ramach którego Powiat Ostrowiecki otrzyma pomoc finansową w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych tej inwestycji oraz dofinansowanie z gminy Kunów w kwocie 1,4 mln zł. Całkowity koszt przebudowy ulicy wyniesie około 2,8 mln zł.
Jak informuje naczelnik Jerzy Wrona, we współpracy z gminą Bodzechów powiat, który przystępuje do procedury wyłonienia wykonawcy, będzie prowadził na odcinku 400 metrów remont drogi w Chmielowie. Koszt prac remontowych wyniesie 140 tys. zł, który w równych częściach pokryją samorządy gminny i powiatowy.
Fot. Google Street View

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *