Jeszcze więcej troski o stan naszego środowiska!

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego zapoznano się ze stanem ochrony środowiska. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska dr Waldemar Kacuga nie miał dla radnych dobrych informacji.
Według naczelnika, na obszarach większości gmin podstawowym sposobem pokrycia zapotrzebowania na ciepło jest wykorzystanie urządzeń do spalania paliw stałych. Ze względu na brak sieci gazowej podstawowym źródłem ciepła i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych stają się kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze opalane węglem. Bardzo często urządzenia do spalania paliw są przestarzałe i posiadają niską sprawność spalania. Do tego często również dochodzi zły stan techniczny kominów, który pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń.
-Dlatego mamy do czynienia z tzw. emisją niską, czyli emisją pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącą z indywidualnych systemów grzewczych wyposażonych w piece lub kotły, w których spalanie paliw odbywa się w mało efektywny sposób z niską sprawnością procesu spalania ? podkreśla naczelnik, W.Kacuga. -Powodowana jest przez liczne źródła zlokalizowane głównie w obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Na niską emisję składa się także emisja komunikacyjna, emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej tanim węglem, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.
W opinii naczelnika, choć brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających, że wszystkie schorzenia spowodowane są zanieczyszczeniem powietrza, to jednak potwierdzają, że duże stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzopirenów mają wpływ na schorzenia układów oddechowego i krążenia oraz powstawanie nowotworów.

DSCF3614Dr Waldemar Kacuga, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska: -Powiat ostrowiecki wystąpił do  Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach o dokonanie zakupu i instalacji automatycznej stacji pomiarowej jakości powietrza. Zamontowanie automatycznej stacji pomiarowej w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwoli na włączenie miasta do sieci Państwowego Monitoringu Środowiska, którego głównym celem jest właśnie informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów.

Rozsądny wydaje się, wzorem innych miast, podniesienie poziomu dopłat dla ludności za przyłączenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę urządzenia ogrzewczego opalanego węglem, koksem lub drewnem, na ekologiczne urządzenie ogrzewcze, a także całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji ogrzewczej w budynku.
Szansą na zdrowsze powietrze jest też wykonanie przez poszczególne gminy instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby konsumpcyjne. Aby myśleć o zdrowym środowisku, bezwzględnie należy kontynuować procesy zaprzestania spalania odpadów i węgla niskiej jakości, wymiany niskosprawnych źródeł spalania paliw, rozbudowy sieci ciepłowniczej i gazowej oraz podłączania do nich nowych obiektów, a także prowadzić budownictwo energooszczędne.
Niezbędne jest kontynuowanie edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości ludności. W tym względzie proponuje się rozbudowę sieci monitoringu i udostępniania informacji o jakości powietrza, tworzenie systemu prognoz jakości powietrza w celu szybszego ostrzegania przez wysokimi stężeniami, tworzenie pasów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, jako barier ochronnych przed ekspozycją na zanieczyszczenia, cz też tworzenie stref rekreacji poza obszarami narażonymi na szczególne oddziaływanie źródeł emisji.
Radni poznali także zakres działań podejmowanych na terenie powiatu ostrowieckiego w zakresie ochrony środowiska. W kwestii ochrony wód w ostatnich latach prowadzono prace inwestycyjne i modernizacyjne przy kanalizacji sanitarnej w Ćmielowie, Piaskach Brzóstowskich, w Magoniach, Maksymilianowie i Rudce Bałtowskiej. W Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzono system radiowego opomiarowania odbiorców wody. W kwestii ochrony powierzchni ziemi w gminach Waśniów i Ostrowiec Świętokrzyski prowadzono program usuwania azbestu. Jeśli chodzi o ochronę powietrza, to w gminie Bodzechów wybudowano instalacje fotowoltaiczne w budynkach szkół zlokalizowanych w miejscowościach: Szewna, Bodzechów, Miłków, Sarnówek, Szwarszowice i Chmielów. 57 instalacji fotowoltaicznych stanęło na terenie gminy Bałtów, a gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi ?Program Ograniczenia Emisji Niskiej? i rozbudowuje sieć ciepłowniczą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *