Co nas czeka w 2018 roku? Zmiany w przepisach ZUS-owskich

Jak nas poinformował  Paweł Szkalej , rzecznik prasowy ZUS O/Kielce, od  2018 r., wchodzą życie trzy ważne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych. Od stycznia br. obowiązują  tzw, e-składki, czyli nowy wymiar ich rozliczeń, zaś od lipca 2018 r. e-ZLA –  elektroniczne zwolnienia lekarskie. Zmieniają się także  zasady finansowania składek na nianie przez budżet państwa.
e-ZLA od 1 lipca
Od stycznia 2016 roku lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.
Pierwotnie już od 1 stycznia 2018r. miały zniknąć papierowe formularze zwolnień, jednak wprowadzona zmiana, przesunęła ten czas, aż do 1 lipca przyszłego roku.
Przypomnijmy czytelnikom – wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej, niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy).

logoZUSnoweRozwiniecie
Mniej obowiązków dla chorego
Gdy lekarz wystawi e-ZLA, to pacjent nie będzie musiał  dostarczać  zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie będzie już musiał podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie  zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie  przesłane na profil PUE płatnika  i do systemu ZUS. Nie będzie wymagany od pacjenta  termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.
Zwolnienia papierowe
Do 30 czerwca  2018 r. lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według obecnie obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, będzie musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) w termie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia).
NOWOŚĆ!  Podpis elektroniczny dla lekarzy.
Do tej pory elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych.  Teraz lekarz może bezpłatnie pobrać odpowiednią aplikacje ze strony  ZUS. Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na okres 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania jest zarejestrowany profil lekarza na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Tam w zakładce ?Certyfikat z ZUS? każdy lekarz, posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień, może wystąpić o wystawienie certyfikatu. ZUS wystawia certyfikat w ciągu kilku minut  o czym zainteresowana osoba jest informowana mailem lub SMS-em. Certyfikat należy zapisać na komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci nośnika zewnętrznego.
e-składka od 1 stycznia
Jeśli prowadzisz firmę od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bo dotychczasowe rachunki będą  z końcem roku zamknięte. Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).
Będzie o wiele szybciej i taniej!
W 2018 r. jednym przelewem opłaca się  składki na:
? ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
? ubezpieczenie zdrowotne,
? Fundusz Pracy,
? Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
? Fundusz Emerytur Pomostowych.
Proporcjonalny podział
Płatnik nie  podaje w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę dzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej, albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.
Ważne!
Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.
Długi, a ubezpieczenie chorobowe
Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać  ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego). Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze, ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny  będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.
Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzymał informacji o numerze rachunku składkowego powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
(nr tel. 22 560 16 00).  Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka
Legalna niania ? zmiana dofinansowania od 1 stycznia
Nianie opiekujące się małymi dziećmi mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. W nowym roku budżet państwa dalej opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki ? ale już tylko w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe 50 procent, lub więcej będzie trzeba pokryć samemu.
Zgodnie z prawem opieką niani objęte są dzieci od 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. Wyjątkowo okres ten może być przedłużony do 4 lat gdy nie ma możliwości objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Nianią może zostać osoba nie spokrewniona z rodzicami, ale również spokrewniona np, ciocia, babcia, dziadek, czy pełnoletnie rodzeństwo.
Nianią nie może zostać jedno z rodziców.
Rodzice, muszą zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Umowa określa m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia i czas przez jaki umowa ma obowiązywać. Po zawarciu takiej umowy jeden z rodziców zgłasza w ZUS na formularzu ZUS ZFA siebie jako płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA –  nianię jako ubezpieczoną, jeżeli niania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli natomiast niania podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. pracuje już w innym miejscu lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą) to należy ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.
Jak jest teraz?  Obecnie – składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w kraju, (czyli obecnie 2000 zł), pokrywa ZUS z budżetu państwa. Rodzice pokrywają składki w przypadku gdy pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc pensja opiekunki  to 2, 300 tys. zł, to ZUS opłaci składki od podstawy wynoszącej 2000 zł, a rodzice od 300 zł. Na życzenie niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie sfinansuje niania z własnych środków, a rodzic będący płatnikiem składek będzie ją opłacał do ZUS.
Od 2018 r. ta zasada ulega zmianie bowiem składki za nianie budżet państwa pokryje już tylko w 50 procentach minimalnego wynagrodzenia. Jeśli rodzice chcą w najbliższym czasie zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią, to warto się pospieszyć i zrobić to choćby po Świętach Bożego Narodzenia, bo wszystkie umowy zawarte do końca 2017r. obowiązywać będą wg starych zasad.
Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek problem ze zgłoszeniem, czy rozliczeniem składek za nianię zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *