Regionalna Izba Obrachunkowa, a realizacja programu naprawczego finansów powiatu i dług szpitala

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wskazało nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia, dotyczącej uchwalenia budżetu powiatu ostrowieckiego na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033. Tym samym plany zarządu powiatu, związane z wprowadzeniem programu naprawczego, który z kolei wynika z pokrycia straty szpitala w 2020 roku, zostały ? jak podkreśla starosta Marzena Dębniak ? odłożone tylko w czasie.
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że realizacja budżetu na 2019 rok spowoduje nie zachowanie dyscypliny budżetowej w rozumieniu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte założenia spowodują, zdaniem RIO, że w roku budżetowym 2020 relacja łącznej kwoty przypadającej na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych, czy też potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych odchodów przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
W praktyce RIO wykazała, że zgodnie z projektem budżetu powiatu przychody i rozchody planowane były w wysokości 1,4 mln zł podczas gdy w uchwalonym na 2019 rok przychody określono na kwotę 600 tys. zł, zaś rozchody na kwotę 1 mln zł. Pomniejszona została kwota rozchodów pokrywanych z wolnych środków i wyniosła 600 tys. zł, zaś kwota 400 tys. zł pokrywana miała być z planowanej nadwyżki budżetowej. Tymczasem projekt budżetu zakładał zrównoważenie budżetu i pokrycie rozchodów w kwocie 1,4 mln zł z wolnych środków. RIO stwierdziła, że na koniec 2018 roku nadwyżka w budżecie sięgnęła kwoty 2,29 mln zł, a wolne środki planowane na 3,09 mln zł wykonano na kwotę 6,4 mln zł. Na koniec ubiegłego roku roku na rachunkach powiat posiadał 12,18 mln zł, z których 7,6 mln zł mogły być przeznaczone na spłatę zadłużenia powiatu.
Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni postanowili więc, że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegać będzie na tym, że w 2019 roku zamiast spłaty kredytów w wysokości 1 mln zł powiat spłaci je wysokości 2,3 mln zł, a z kolei w 2019 roku spłata rat kredytów nie wyniesie 4, a 2,7 mln zł.
Opozycja podkreślała, że przygotowany przez były zarząd projekt budżet był zrównoważony, a wolne środki pozwalały na spłatę zadłużenia. Radni PiS jednak zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaakceptowali, a cała rada powiatu zmiany budżetowe wymuszone przez decyzję RIO przyjęła jednogłośnie.
-Przy podejmowaniu budżetu mówiłam o wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i nie wycofuje się ze swoich słów ? podkreśla starosta, Marzena Dębniak. ?Oczywiście wprowadzamy w budżecie zmiany, o których mówi RIO, ale z kolei w lipcu po wprowadzeniu do budżetu straty finansowej szpitala wszystkie wskaźniki finansowe i tak się rozjadą, a Wieloletnia Prognoza Finansowa znów będzie wymagała korekt. Poprzedni zarząd rok temu w lipcu wiedział, że przy prognozowanej stracie szpitala na 15 mln zł nie uda się uniknąć programu naprawczego. Teraz musimy w roku przyszłym pokryć stratę finansową szpitala w wysokości 13,8 mln zł. To pokazuje obraz finansowy.
Starosta ujawniła, że Kolegium RIO zdumione było tak wysoką stratą szpitala, sięgającą za 2018 roku aż 16,8 mln zł. -Zastanawialiśmy się, czy faktycznie nie trzeba było jej wprowadzić już teraz do budżetu ? mówi starosta. ?Postanowiliśmy jednak z tym wstrzymać się do lipca.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *