Będzie nowy rozkład godzin pracy aptek

Na jutrzejszej sesji Rady Powiatu  Ostrowieckiego raz jeszcze procedowane będzie zatwierdzenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Przypomnijmy, że ten rozkład określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Nowy rozkład jest konieczny, bo przekonujemy się o tym, że dziś prowadzenie apteki nie jest z góry skazanym na sukces biznesem. W naszym mieście bowiem zlikwidowane zostały ostatnio dwie apteki. Jedna na ulicy Kilińskiego, a druga na Osiedlu Rosochy. W sumie, od marca na terenie powiatu ostrowieckiego działa 27 aptek ogólnodostępnych i 3 punkty apteczne. W samym Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje 22 apteki ogólnodostępne, a w pozostałych gminach powiatu 5 aptek. Rada powiatu, w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do świadczeń farmaceutycznych, ustala dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Oczywiście, przy określaniu rozkładu godzin pracy aptek nie bierze się pod uwagę tylko istniejących potrzeb ludności w sytuacjach zwykłych, ale również konieczność zapewnienia potrzeb nietypowych, w sytuacjach nadzwyczajnych. Wymowne w tej materii są orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Otóż fakt, że mieszkańcy powiatu rzeczywiście nie korzystają z usług aptek w porze nocnej lub dokonują zakupu leków mniejszej wagi, np. prezerwatyw o czym mówią aptekarze, które mogły zostać zakupione w punktach sprzedaży pozaaptecznej, nie zwalnia rady powiatu z obowiązku zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych na terenie powiatu również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zarówno przepisy prawa, jak też orzecznictwo sądowo-administracyjne wskazują, że zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej. Rada powiatu podejmując uchwałę nie może brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go, a wynikającego z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę.

 Nic więc dziwnego, że Rada Powiatu Ostrowieckiego uznała, iż koniecznym jest zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych przez całą dobę. Powiat mając na względzie doświadczenia z obowiązywaniem uchwały w ubiegłym roku, w szczególności zgłaszane przez mieszkańców potrzeby dostępu do aptek przez całą dobę, uznał zasadne wprowadzenie harmonogramu dyżurów za zasadne.

Najmniej dolegliwym dla funkcjonowania aptek a jednocześnie spełniającym warunki ustawowe zapewnienia do farmaceutyków jest ustalenie codziennego dyżuru innej apteki. Dyżury pełnić więc będą apteki z miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z wyłączeniem aptek z terenu innych gmin, co jest uzasadnione ze względów logistycznych, związanych z trudnością dojazdu mieszkańców do lokalnych miejscowości lub brakiem pozamiejskiej komunikacji nocnej.

Poza tym, obecnie jedyna placówka medyczna pracująca w nocy znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mamy na myśli szpital, zapewniający nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Trudno jednak zgodzić się z opinią, że korzystanie z pomocy doraźnej w szpitalu zapewnia dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy, tym bardziej że brakuje zapisów uzależniających konieczność zapewnienia dostępu do świadczeń farmaceutycznych od równoczesnego dostępu do pomocy lekarskiej. Szpital i przychodnie, a z drugiej strony apteki stanowią niezależne, chociaż z reguły związane ze sobą elementy ochrony zdrowia publicznego. Apteki są placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których świadczone są specyficzne usługi, wobec czego zapewnienie dostępności tych świadczeń nie powinno być też uzależnione od możliwości uzyskania pomocy w omawianym czasie w placówkach służby zdrowia.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu ostrowieckiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w godz. 22.00 – 7.00 można pobrać ze strony internetowej powiatu. Informacja o dyżurującej aptece znajduje się także w każdej aptece oraz w placówce realizującej świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Będzie nowy rozkład godzin pracy aptek

  • 26 marca 2019 at 08:24
    Permalink

    Można otworzyć w centralnym punkcie miasta Aptekę Powiatową czyli punkt będący własnością powiatu i zatrudniający personel na umowę z powiatem.Wtedy odpadnie problem nocnej i świątecznej sprzedaży leków.Pozostałe sieciowe i prywatne apteki niech sobie handlują jak im się podoba.
    Być może nie byłby to dochodowy interes ale w 100% zapewniający klientom dostęp do apteki a co chyba najważniejsze,przewidywalność.Skoro można dopłacać do szkół,szpitala czy obrządków religijnych to należy też utrzymać jedną aptekę.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *