Ostrowieccy związkowcy będą pikietować pod urzędem wojewódzkim

Jak poinformował nas szef Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ?Solidarność? w Ostrowcu Świętokrzyskim Wojciech Krasuski w najbliższy czwartek, 4 kwietnia o godz. 15, przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim odbędzie się manifestacja z udziałem członków związku.
Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ ?Solidarność” stwierdził, że główne postulaty Związku nie zostały przez Rząd uwzględnione w wyznaczonym do 28 marca terminie. Konsekwencją takiej postawy rządu będą manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ ?Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, a także niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
Według ?Solidarności?, powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność? wzywa więc rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną.
Związkowcy chcą wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych. Domagają się pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych oraz urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem. Postulują za waloryzacją progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, uchyleniem wygaszania emerytur pomostowych oraz modernizacją systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia. Opowiadają się za objęciem wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30- krotności.
Wśród innych postulatów wymienić należy przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei, wprowadzenie zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
Ważnym w stanowisku związku postulatem jest przewidywanie wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, wprowadzenie system rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Print Friendly, PDF & Email