?Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. pilnie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Z całą pewnością decyzja o stworzeniu rodziny zastępczej powinna być dokładnie przemyślana. Zgodnie z art. 42 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb oraz co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu, a także nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Wszystkie osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, tel. 41 2499408, lub 41 2499405 mail: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *