W Radzie Powiatu Ostrowieckiego nowy skład komisji rewizyjnej

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego dokonano nowego wyboru komisji rewizyjnej. W projekcie uchwały czytamy, że do siedmioosobowego składu proponuje się radnych: Piotra Maja jako przewodniczącego, Roberta Rogalę jako zastępcę przewodniczącego, Beatę Dudę jako sekretarza oraz Andrzeja Brodę (wszyscy KWW Jarosława Górczyńskiego), Roberta Minkinę (radny niezależny), Marka Bilskiego i Mirosława Rogozińskiego (obaj z Klub Radnych PiS) jako członków komisji.

Jak pamiętamy, wojewoda świętokrzyski uznała za nieważną podjętą w grudniu ubiegłego roku przez Radę Powiatu Ostrowieckiego uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej samorządu powiatu ostrowieckiego. Rada Powiatu Ostrowieckiego zaskarżyła decyzję wojewody do sądu administracyjnego uważając, że wojewoda stwierdzając nieważność uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej naruszyła przepisy prawa materialnego poprzez błędną ich wykładnię, niezgodną z aktualną linią orzeczniczą. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił jednak stanowiska ostrowieckich radnych i oddalił ich skargę. Oznaczało to konieczność ponownego wyboru komisji rewizyjnej już z członkami opozycyjnymi w składzie. Ustawa przewiduje bowiem, że w komisji powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

Podczas grudniowych obrad Rady Powiatu Ostrowieckiego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił trzy kandydatury: Zbigniewa Dudy, Pawła Walesica i Marka Bilskiego. Ponieważ radny Walesic nie uczestniczył w obradach, przedłożono jego pisemną zgodę na kandydowanie. Z kolei Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego na przewodniczącego komisji zgłosił Piotra Maja, na wiceprzewodniczącego Roberta Rogalę, na sekretarza Dariusza Czupryńskiego, a na członków Dariusza Wierzbińskiego, Andrzeja Brodę i Beatę Dudę. Z przedstawioną liczbą kandydatów KWW J. Górczyńskiego nie mogli się pogodzić radni PiS, którzy wycofali swe kandydatury i tym samym zrezygnowali z pracy z komisji.

Skoro wszyscy radni PiS nie chcieli kandydować na członków komisji rewizyjnej, to zdaniem pani starosty zasadne stało się pytanie o jej reprezentatywność, zwłaszcza w świetle zapisów statutowych, które wskazują, że mają w niej pracować reprezentanci wszystkich klubów radnych. Bez tego wymogu prace komisji nie mogą się rozpocząć. Głos pani radcy prawnej okazał się jednak wiążący. W jej opinii nie powinno dojść do obstrukcji przy wyborach komisji rewizyjnej. Skoro część radnych nie chce w niej pracować, rada powinna procedować dalej i wybrać tych, którzy głosili swe kandydatury.

Nie zgadzał się z tym radny Zbigniew Duda, który powoływał się na zapisy statutu powiatu. Zażądał pisemnego uzasadnienia opinii. Stwierdził, że rządzący nie mogą sami sobie patrzeć na ręce. Emocje studziła pani starosta, którą przekonała opinia radcy prawnego. Mówiła, że radni PiS nie dali sobie szansy w głosowaniu. Ostatecznie też zdecydowano do grona kandydatów na członka komisji dołączyć Roberta Minkinę, reprezentującego Stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość.

-Mamy wątpliwości, co do zasadności wyroku sądu, ale przyjmujemy go z pokorą i będziemy naprawiać popełnione błędy ? komentowała nie tak dawno starosta Marzena Dębniak. -Oczywiście, moglibyśmy się odwołać do wyższej instancji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale biorąc pod uwagę przewlekłość orzecznictwa, postanowiliśmy nie paraliżować prac rady powiatu, tym bardziej, że zbliża się okres przyjęcia absolutorium dla zarządu powiatu za 2018 rok. Poza tym, warto było wnieść skargę, gdyż uzasadnienie wyroku sądu jest diametralnie inne od decyzji wojewody.

Proponowany, obecny skład komisji rewizyjnej to efekt rozmów przewodniczącego rady powiatu z klubami radnych, w tym przede wszystkim Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.