Przed KIO reprezentować strony będą tylko radcowie i adwokaci?

Prace nad nową ustawą Pzp trwają i budzą wiele dyskusji. Kolejna wersja aktu uwzględnia przeprowadzone konsultacje społeczne i międzyresortowe. Kontrowersje wywołuje przede wszystkim wprowadzenie istotnych ograniczeń odnoszących się do możliwości reprezentacji stron postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. W tej kwestii wypowiedziało się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych. Warto zapoznać się z wyrażoną w tym zakresie opinią i zidentyfikowanymi ryzykami, jakie niesie ewentualne wprowadzenie tej spornej regulacji.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP) po zapoznaniu się z projektem ustawy Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD472), dalej zwanym „Projektem”, a w szczególności z propozycją nowego brzmienia art. 510 Projektu, wyraziło ogromne zaniepokojenie i zwróciło uwagę na skutki społeczne jego wprowadzenia. Wskazany przepis Projektu dotyczy ograniczenia liczby podmiotów, które mogą reprezentować strony w trakcie postępowania odwoławczego.

Kontrowersyjny zapis

Proponowane brzmienie przepisu dotyczące reprezentowania przed KIO jest następujące:

  1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia.
  2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Jak wybrać pełnomocnika

OSKZP podniosło, że w okresie 25-lecia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych rynek ukształtował praktykę związaną z reprezentacją stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, a wcześniej przed zespołami arbitrów. Decydowały o tym strony tego postępowania, mając na uwadze problematykę sporu i najlepiej pojęty interes w wyborze swojego pełnomocnika, do którego wiedzy i doświadczenia miały zaufanie. Czasami tymi pełnomocnikami byli prawnicy z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata, czasami eksperci praktycy z wieloletnim doświadczeniem przy prowadzeniu postępowań, w tym m.in. inżynierowie, technolodzy medyczni, informatycy lub prawnicy bez powyższych uprawnień. Ich udział był tym bardziej uzasadniony, wziąwszy pod uwagę fakt, że członkami Izby od 2006 r. są wyłącznie prawnicy, a spory często dotyczą kwestii merytorycznych.

Odpowiednie uprawnienia

do reprezentacji

Podkreślono, że działania takie na przestrzeni kilkunastu lat sprawdziły się i znalazły uznanie w praktyce. Środowiska zajmujące się zamówieniami publicznymi nie wnioskowały o ich zmianę, o czym mogą świadczyć konsultacje projektowanych zmian, przeprowadzone w lutym 2019 roku. Rozpoznawanie sprawy przy udziale pełnomocników niebędących prawnikami uzupełniało niejako system odwoławczy i ograniczało potrzebę powoływania biegłych, skracając przy tym czas i koszt postępowania odwoławczego. Tym bardziej że samo posiadanie statusu adwokata lub radcy prawnego nie daje żadnej gwarancji lepszego merytorycznego przygotowania do udziału w posiedzeniu i rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. OSKZP zauważyło, że nie bez znaczenia jest też fakt, iż proponowany przepis ograniczając krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia tej usługi, doprowadzi do podniesienia kosztów pełnomocnictwa dla wykonawców z rynku MŚP ubiegających się o udzielanie zamówień publicznych, jak również zamawiających. Proponowany przepis stanowi także ograniczenie i pozbawienie wykonawców i zamawiających prawa swobodnego wyboru pełnomocnika reprezentującego ich interes w postępowaniu odwoławczym.

Co z firmami doradczymi

W ocenie OSKZP wprowadzenie powyższego przepisu nie tylko że nie ma konstytucyjnych przesłanek, ale jest też niezgodne z ustawą Prawo przedsiębiorców jako prowadzące do reglamentacji działalności gospodarczej. W przekonaniu OSKZP działanie to oznacza wyeliminowanie z rynku zamówień publicznych wybitnych i cenionych ekspertów specjalizujących się w różnych aspektach merytorycznych i formalnych prowadzonych postępowań. Nierzadko dotyczyć to będzie osób z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, posiadających unikatową wiedzę z zakresu zamówień publicznych i często wyjątkową skuteczność obrony stanowisk reprezentowanych stron. OSKZP wskazało na istotność tej zmiany i jej negatywne konsekwencje dla praktyki i rynku zamówień publicznych, także z powodu niejasnych reguł ustalania statusu osoby pozostającej ze stroną postępowania odwoławczego w stałym stosunku zlecenia. Zarekomendowano wykreślenie art. 510 Projektu lub co najmniej dopuszczenie jako pełnomocników osób, którym strona powierzyła reprezentację.

Agata Hryc-Ląd – specjalistka z zakresu zamówień publicznych, przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy, autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp, od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, stale współpracuje z www.portalzp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *