Segregacja odpadów – korzyści finansowe i ochrona środowiska

W tym roku Gmina Ożarów oddała do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przetarg na jego budowę odbył się w 2018 roku, ale pierwsze efekty w postaci uzgodnień dla mieszkańców, oszczędności dla budżetu gminy oraz ochrony środowiska są już widoczne. Ta niezwykle potrzebna dla środowiska inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Całkowity jej koszt wyniósł prawie 3 miliony złotych.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło blisko 1,5 miliona złotych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie to część edukacyjna, waga, rampa najazdowa, wiata na wielkogabaryty i elektrośmieci, wiata na sprzęt, pomieszczenia biurowe, instalacja fotowoltaiczna, boksy na odpady, place utwardzone i droga dojazdowa. Wzrok przykuwa też nowa instalacja oświetleniowa, monitoring oraz ogrodzony i uporządkowany teren.

Waga i wjazd na rampę

Część edukacyjna Punktu składa się ze ścieżki ekologicznej, wzdłuż której zainstalowano tablice przedstawiające: sposób postępowania z odpadami komunalnymi, długość rozpadu poszczególnych odpadów oraz sposób ich segregacji. Drugim elementem jest salka edukacyjna, gdzie można przeprowadzać różne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Mieszkaniec dostarczający posegregowane odpady komunalne może wjechać na rampę, wzdłuż której znajdują się kontenery lub boksy i wyładować swoje odpady do poszczególnych miejsc ich przeznaczenia. Waga najazdowa umożliwia prowadzenie ewidencji ilości odpadów dostarczanych do Punktu. Kolejnym miejscem, do którego są dostarczane odpady, jest wiata na wielkogabaryty i elektrośmieci. W pomieszczeniach tych można też dokonać naprawy poszczególnych elementów np. mebli i ich ponownego wykorzystania. Odpady, których nie da się ponownie wykorzystać, gromadzi się i dostarcza do odpowiednich odbiorców.

Powstała również wiata przeznaczona na garaże dla samochodów, którymi dysponuje Spółka Miejska, odbierająca odpady komunalne z terenu gminy Ożarów. W kontenerach zlokalizowano pomieszczenia biurowe i socjalne dla pracowników Spółki Miejskiej, jako zaplecze dla ich działalności. Co ciekawe, na terenie Punktu wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kilowatów, która włączona jest do instalacji elektrycznej obiektu, celem obniżenia kosztów energii elektrycznej.

Pojemniki na odpady segregowane

Wykonane zostały boksy na: trawę, popiół, gruz i gałęzie. Gruz po jego rozdrobnieniu będzie wykorzystywany do budowy dróg gminnych. Gałęzie po ich rozdrobnieniu razem z trawą składuje się w kompostowni i przetwarza na nawóz.

W pomieszczeniach pod rampą najazdową znajdują się miejsca na składowanie baterii, żarówek, akumulatorów, czy też odpadów niebezpiecznych, które następnie są oddawane do odpowiednich punktów. Znajduje się tam również miejsce na mały warsztat i magazyn dla potrzeb Spółki Miejskiej.

Ponadto zakupiona została ładowarka czołowa za kwotę 400 tys. złotych z przeznaczeniem do przemieszczania odpadów komunalnych.

Mówiąc o korzyściach, jakie daje Punkt, trzeba powiedzieć, że o ile w roku 2014, czyli w chwili rozpoczęcia segregacji odpadów, na terenie gminy Ożarów zbierano 1.200 ton odpadów zmieszanych oraz około 200 ton odpadów segregowanych, to 2018 rok zamknięto ilością 1.700 ton odpadów zmieszanych oraz ponad 400 ton odpadów segregowanych. W 2019 roku ilość odpadów segregowanych będzie jeszcze większa.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala obniżyć koszty

-Każdego roku przybywa na ternie gminy Ożarów około 100 ton odpadów zmieszanych i ponad 60 ton odpadów segregowanych. Liczba mieszkańców każdego roku zmniejsza się o około 150 osób, mimo to każdy z mieszkańców produkuje coraz więcej odpadów komunalnych. Ważne, byśmy z myślą o środowisku segregowali jak największą ich część ?mówi Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów, Marcin Majcher. Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami są każdego roku coraz większe. Aby je minimalizować należy jeszcze lepiej segregować odpady komunalne, tak, by można je w jak największym procencie wykorzystać ponownie albo przetworzyć na paliwo alternatywne. Ożarowski PSZOK stanowi ogromne udogodnienie dla mieszkańców, którzy mogą na bieżąco, w sposób legalny i przyjazny dla środowiska, pozbywać się z terenu swoich gospodarstw uciążliwych, ponadnormatywnych odpadów.

Natomiast Gmina Ożarów, posiadając taki Punkt na swoim terenie, jest w stanie niemało zaoszczędzić w swoim budżecie i w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi obowiązujących ustaw, dotyczących segregacji odpadów oraz ochrony środowiska.

-Musimy dostosować systemy gospodarowania odpadami w gminach do wyznaczonych przez Unię Europejską celów recyklingowych, które w 2020 r. dla Polski mają osiągnąć poziom 50%. Wdrażając takie projekty jak Gmina Ożarów stwarzamy preferencje dla selektywnego zbierania śmieci, ich unieszkodliwiania i recyklingu, a tym samym przybliżamy się do usprawnienia i uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami – mówi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *