Nowa kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Opatowie

Mieszkańcy dziewięciu ulic Opatowa mogą podłączać się do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. A wszystko to dzięki realizacji unijnego projektu o całkowitej wartości prawie 20 mln zł.


Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Jego realizacja pozwoliła na zwiększenie liczby mieszkańców Opatowa korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz lepszej jakościowo wody. Nie bez znaczenia jest także poprawa stanu środowiska naturalnego.

Przepompownia ścieków w ul. Słowackiego

– Najważniejszym zadaniem było uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie Opatowa oraz zapewnienie odbioru ścieków z ulic, na których nie było kanalizacji lub nie została ona doprowadzona do granic miasta – mówi kierownik Referatu Rozwoju i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Opatów, Grzegorz Mizera. – Na przełomie 2018 i 2019 roku zakończyliśmy budowę wszystkich odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, które były ujęte w projekcie.
Projekt zakłada nie tylko rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ale także kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę stacji uzdatniania wody na ujęciu w Leszczkowie, które zaopatruje całą opatowską aglomerację.

Komory napowietrzania oczyszczalni przed remontem

– Została jeszcze do realizacji przebudowa stacji uzdatniania wody w Leszczkowie oraz przebudowa samej oczyszczalni – dodaje kierownik Mizera. W ramach modernizacji oczyszczalni planowana jest przebudowa ciągów technologicznych, wykonanie systemu sterowania aparaturą kontrolno – pomiarową i automatyką oraz rozbudowa budynku administracyjnotechnicznego wraz z wyposażeniem laboratoryjnym.

Szafy sterownicze przepompowni ścieków

W ramach projektu powstała kanalizacja sanitarna o długości ponad 2 km, długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 2 km, zaś przebudowanych sieci wodociągowych – 1 km.
Dzięki tej inwestycji 244 dodatkowych gospodarstw domowych w Opatowie skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, a 440 kolejnych z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Ulica Cegielniana z kanalizacją i wodociągiem

– Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma ogromne znaczenie dla rozwoju świętokrzyskich gmin, poprawy stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców regionu – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dlatego cieszy fakt, iż udało się zaangażować tak potężne unijne środki na realizację tych działań, również w gminie Opatów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *