Określono szczegółowe warunki zatrudnienia nowego dyrektora. Andrzej Przychodni kieruje ostrowieckim muzeum

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego postanowił z dniem 4 listopada powierzyć Andrzejowi Przychodniemu – na okres pięciu lat – obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno –Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przypomnijmy, że już na początku września komisja konkursowa – powołana do wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład której weszli m.in. przedstawiciele powiatu ostrowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rady muzeum, załogi muzeum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na działalność muzeum – na stanowisko dyrektora rekomendowała Andrzeja Przychodniego. Powierzenie mu stanowiska było jednak możliwe po zawarciu 28 października umowy, określającej warunki organizacyjne i finansowe oraz program działania Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Umowa wraz z dwoma załącznikami jest 18-stronnicowym dokumentem, w którym powiat ostrowiecki, jako organ prowadzący muzeum, zobowiązał się do utrzymania dotacji podmiotowej na jego rzecz, także na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz projektów kulturalnych. Powiat przedstawi także nowemu dyrektorowi program działalności muzeum na najbliższe pięć lat.

Dyrektor w podpisanej umowie zobowiązał się do odpowiedzialności za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem muzeum oraz wykonywanie zadań z należytą starannością i dokładnością oraz dbałością o mienie muzealne i jego dobre imię. Zobowiązał się także do przedstawiania corocznych planów działalności muzeum i raportów z realizacji założonych celów, a także podejmowania działań w celu pozyskania dodatkowych środków na działalność placówki. Dyrektor ma także współpracować z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Podpisał zobowiązanie do niepodejmowania działalności konkurencyjnej dla muzeum i wykonywania pracy dla innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną dla ostrowieckiej placówki.

Załącznikami do umowy są dokumenty zawierające strukturę organizacyjną i zasoby materialne muzeum, jego finanse i działalność programową, a także program działania z określeniem misji, wizji, celów do realizacji i finansowaniem działalności. Celem placówki jest wzmocnienie roli muzeum jako jednostki zarządzającej światowym dziedzictwem oraz ochrona i zachowanie miejsca dla przyszłych pokoleń z poszanowaniem jego integralności i autentyczności. Celem ma być również promocja neolitycznych kopalni krzemienia oraz  wdrożenie systemu edukacji o dziedzictwie archeologicznym i przyrodniczym Krzemionek z opracowanymi materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i lekcjami muzealnymi. Dyrektor będzie musiał prowadzić działalność zmierzającą do usprawnienia ruchu turystycznego zarówno na Krzemionkach, jak i w Pałacu Wielopolskich oraz przygotować Krzemionki na 100 rocznicę ich odkrycia, przypadającą w 2022 roku.  W 2020 roku powiat przeznaczy z budżetu na utrzymanie muzeum 1,4 mln zł. Z kolei muzeum planuje ze swej działalności pozyskać 250 tys. zł. 

W opinii nie tylko komisji konkursowej, Andrzej Przychodni nie tylko zna uwarunkowania prawne prowadzenia instytucji kultury, ale wykazał się dobrą znajomością w zakresie organizacji i funkcjonowania samego ostrowieckiego Muzeum Historyczno – Archeologicznego. Wskazał obszary, w których należy dokonać ewentualnych zmian i usprawnień w działalności muzeum po wpisie na listę UNESCO. Mają one polegać na poprawie infrastruktury poprzez realizację projektu polegającego na modernizacji Pałacu Wielopolskich oraz prac remontowych w samym rezerwacie Krzemionki. Kandydat opowiedział się także za wzmocnieniem stanu kadrowego muzeum i finansowaniu działalności muzeum poprzez rozważenie jego współorganizacji np. przez Województwo Świętokrzyskie czy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Przychodni, to dr nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo związany zarówno z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach, jak i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. To naukowiec, ale jednocześnie osoba praktyczna, zdeterminowana, która wszystkie wizje i  projekty będzie potrafiła przekształcić w działanie faktyczne. Jego wiedza z wielu dziedzin z pewnością przyda się w trakcie realizacji wielu projektów. Mamy tu przede wszystkim na myśli ciężką i wytężoną współpracę z samorządami Bodzechowa, Ćmielowa i Ożarowa w celu utworzenia parku kulturowego. Dyrektor musi być liderem tych wszystkich postępowań. Na Krzemionkach bowiem, w związku z wpisem na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, oczekuje się nie tylko na sprawnie przeprowadzone inwestycje, ale i na współpracę z gminami w kwestii utworzenia parku kulturowego, zwiększoną liczbę turystów i na zwiększone środki na muzealne wydatki w przyszłorocznym budżecie powiatowym.

Do 30 czerwca 2020 roku ma się zakończyć realizacja projektu, polegającego na zwiększeniu dostępności muzeum dla zwiedzających poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz pałacu Wielopolskich w Częstocicach.

Andrzej Przychodni zastąpi pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno –Archeologicznego Beatę Kobiałkę, która w połowie roku zastąpiła na stanowisku Ewę Działowską, powołaną na stanowisko po kontrowersyjnym zwolnieniu dyrektora Włodzimierza Szczałuby przez poprzedni zarząd powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *