Priorytetem budownictwo i tereny dla przemysłu

Do grudnia br. ostrowczanie mogą składać swe uwagi dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (SUiKZP).

Warto wiedzieć, że Studium, to podstawowy dokument określający politykę przestrzenną, w tym lokalne zasady zagospodarowania terenu miasta. Zapisy obecnie obowiązującego Studium oraz uwarunkowania zdezaktualizowały się w świetle zmian przepisów prawa, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniej dekady, a także ze względu na rozwój urbanistyczny obszaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.. Nowa edycja Studium, (opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w stosownych w tym zakresie przepisów prawa.) zastąpi obowiązujący od 1999r. dokument.

Podczas dyskusji publicznej, która miała miejsce w dniu 22 października 2019 roku w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprezentowano główne założenia przygotowywanego dokumentu.

 Podczas dyskusji publicznej, zaprezentowane zostały główne założenia projektu studium. Wynika z nich, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski postawi w najbliższych latach na przygotowanie terenów nie tylko pod budownictwo, ale także przemysł.

Po dokonaniu szczegółowej analizy, w tym tzw. bilansu terenów, uzasadniono potrzebę wyznaczenia na terenie miasta nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę o różnorodnej funkcji ? mieszkaniową jedno i wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową oraz produkcyjno-usługową.

I tak według projektu zaplanowano nowe obszary pod zabudowę:

mieszkaniową jednorodzinną – o powierzchni 67,29 ha, 

mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną – o powierzchni 31,41ha,

 mieszkaniową jednorodzinną z usługami – o powierzchni 6,51 ha,

 mieszkaniową wielorodzinną z usługami – o powierzchni 7,26 ha,

  usługową (w tym o dopuszczonej powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2), usług sportu i rekreacji, produkcyjno-usługową – o powierzchni 64,47 ha.

Projekt nowej edycji studium porządkuje przestrzeń miasta w ramach wydzielonych granic stref polityki przestrzennej. W zakresie tych stref  wprowadzono też zmiany na potrzeby rozwoju miasta. Wśród zaproponowanych zmian m.in. w związku z planowaną budową łącznika ulicy Furmańskiej z Chrzanowskiego projekt studium zakłada utworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także pod zabudowę produkcyjno- usługową, w tym powiązaną z już istniejącą. Północna część miasta będzie zdominowana przez nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co wynika z trendów przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Obszar wokół Celsy Huta Ostrowiec,  w szczególności  obejmujący tereny w kierunku północnym i północno ? wschodnim  przeznacza się pod zabudowę produkcyjno- usługową, jak również wskazano teren pod nową bazę MZK

Obecnie osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia br.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres wpr@um.ostrowiec.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *