Ubezpieczenie ucznia podczas wycieczek szkolnych

Czy nauczyciel jako wychowawca i zarazem organizator wycieczek, musi mieć numery Polisy od NNW dzieci? Czy każdy uczeń musi być ubezpieczony? A jeśli nie jest, to jakie konsekwencje ponosi nauczyciel zabierając nieubezpieczone dziecko na wycieczkę?

Odpowiedź:

Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów jedynie w przypadku wycieczki organizowanej za granicą (§ 7 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

Uzasadnienie:

Żaden przepis prawa oświatowego na nakazuje ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wycieczek krajowych. Takie ubezpieczenie jest natomiast wymagane podczas wycieczek zagranicznych. Poza tym, należy zauważyć, że ubezpieczenie uczniów, poza sytuacją o której mowa wyżej, nie jest obowiązkowe. Organizatorowi wycieczki krajowej nie może zatem grozić żadna sankcja z tytułu nieposiadania przez uczniów ubezpieczenia NNW. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia kierownik wycieczki:

 1. opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.

W związku z powyższym powinien dołożyć należytej staranności przy wywiązywaniu się z nałożonych na niego obowiązków.

Zapamiętaj!

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce dotyczy jedynie wycieczki zagranicznej.

Więcej porad dla wychowawców klas znajdziesz w portalu www.wychowawcazklasa.pl, m.in. porady dotyczące zarządzania klasą i współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

Jacek Miklasiński

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *