Pracodawcy bliżej szkół

Każdy uczeń szkoły branżowej i technikum, aby ukończyć szkołę będzie musiał przystąpić do końcowego egzaminu zawodowego.
Od tego roku szkolnego młodzież z technikum może przebywać w czasie nauki na stażu uczniowskim.
W ubiegłym roku parlament znowelizował uchwalę o systemie oświaty. Zmiany obowiązują od obecnego roku szkolnego. Wiosną uczniowie szkół branżowych i techników będą już zdawać obowiązkowy egzamin zawodowy. Przystąpienie do takiego egzaminu przez ucznia będzie warunkiem ukończenia przez niego szkoły. Zmian jest więcej. Dzięki nim zwiększy się wpływ pracodawców na kształcenie i przygotowanie zawodowe absolwentów. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że głównym celem tych właśnie zmian jest rozwiązanie problemu niedostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Od dawna bowiem pracodawcy sygnalizują trudności z pozyskaniem pracowników, a z kolei absolwenci mają kłopoty ze znalezieniem pracy.
W znowelizowanej uchwale znalazł się zapis zobowiązujący dyrektorów szkół zawodowych do nawiązania współpracy z pracodawcą z odpowiedniej branży dla tego zawodu. Może się to odbywać w ramach zawartej przez obie strony umowy, porozumienia lub listu intencyjnego. Współpraca taka może się przejawiać w formie tworzenia klas patronackich, wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych. Ministerstwo edukacji wprowadza możliwość odbywania przez uczniów technikum w okresie nauki, stażu uczniowskiego nieodpłatnego lub odpłatnego. Decyzje o wysokości miesięcznego stypendium podejmie pracodawca. Świadczenie takie będzie zwolnione z podatku. Z kolei pracodawcom podwyższono do 10 tys. zł, dla zawodów deficytowych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Dotyczy to młodych osób, które zdały egzamin zawodowy lub czeladniczy.
Nowelizacja prowadza też zmiany w podatkach dla przedsiębiorców, przekazujących darowizny dla publicznych szkół zawodowych. Z kolei samorządy (organy prowadzące szkoły) mają obowiązek zakładania wydzielonych rachunków celem umożliwienia szkołom gromadzenia dochodów uzyskiwanych w ramach kształcenia praktycznego na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu itp. Chodzi tu o dochody z usług gastronomicznych, fryzjerskich, budowlanych, mechanicznych itp. Miejmy nadzieję, że cel, jaki stawia sobie rząd, zostanie spełniony. Poprawi się poziom kształcenia zawodowego i szkoły będą bliżej rynku, przedsiębiorstw i firm.

Trzeba podkreślić, że wiele szkół zawodowych w naszym regionie dawno wyprzedziło resort. One już od kilku lat bardzo ściśle współpracują z miejscowymi firmami. ZS Nr 3 od dawna współpracuje z Celsą „Huta Ostrowiec”, ZS Nr 2, Kombinatem Budowlanym i firmą Climatic. Pionierem w tej dziedzinie był ZS Nr 4. Bardzo ściśle współpracował z PKS i MPK. Wzorem dla wielu szkół w regionie może być Zespół Szkół Zawodowych w Ożarowie, który ściśle współpracuje z 5 partnerami. Najważniejszym jest Cementownia Ożarów, we współpracy z którą utworzono klasy patronackie, a młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu na terenie zakładu. Z kolei pasjonaci robotyki regularnie odbywają zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *