Do trzech razy sztuka?

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła w miniony piątek już po raz trzeci konkurs na realizację w 2020 roku zadań gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Przypomnijmy, że w konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Dwa poprzednie konkursy zostały unieważnione, gdyż gmina uznała, że w warunkach epidemii i reżimu sanitarnego, przy zamkniętych obiektach sportowych, kluby nie mają szans na realizację zadań.

Zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Zadanie to musi być wykonane z uwzględnieniem celu publicznego, a wnioskowana dotacja przeznaczona na działania, o których mowa w ustawie o sporcie. Na realizację zadania w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku zaplanowano dotację w wysokości 1 mln zł. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji prezydenta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania nie mogą być większe niż 30% wnioskowanej dotacji, w tym obsługa księgowa i administracyjna, opłaty czynszowe, zakup artykułów biurowych. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o dotację, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku, wydatków na zakup środków trwałych, wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki), podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez wnioskodawcę odliczony od podatku należnego lub zwrócony wnioskodawcy według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług, wynagrodzeń działaczy klubu sportowego, wydatków związanych z prowadzoną przez klub sportowy działalnością gospodarczą, transferu zawodnika z innego klubu sportowego, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia, remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu sportowego do uprawiania sportu.

Umowy o dotację zostaną zawarte niezwłocznie, a przekazanie środków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia złożenia przez klub sportowy pisemnego zapotrzebowania. Kluby startujące w konkursie muszą realizować cel publiczny. Ich działalność musi zmierzać do poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawę dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Ostrowca. Klub musi się także angażować we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z urzędem miasta przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców, a nade wszystko promować wizerunek Ostrowca jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.

Klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na rozwój sportu, po zapewnieniu finansowego wkładu własnego na realizację niniejszego zadania, pochodzącego z innych źródeł niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w kwocie nie mniejszej niż 20% wnioskowanej dotacji.

Wnioski przyjmowane będą do 22 maja, do godz. 15.30. Posiedzenie komisji odbędzie się 25 maja.

Dwa poprzednie konkursy zostały unieważnione, gdyż gmina nie znalazła szans na rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie z klubami umów, tłumacząc się, że nie tylko nie odbywają się jakiekolwiek zawodowy sportowe, ale w ogóle kluby nie prowadzą żadnej działalności, w tym zwłaszcza szkoleniowej. Co prawda od 4 maja otwarte zostały w ramach I etapu odmrażania sportu powszechnego boiska, ale w dniu decyzji nie było jeszcze ani rozporządzenia w kwestii zniesienia zakazów, a bez niego MOSiR nie mógł przecież formalnie rozpocząć procedury otwierania obiektów sportowych. Władze Ostrowca w kwestii konkursu rozważały różne warianty. Jeden z nich, chyba najbardziej daleko idący, zakładał że w tym roku środki w kwocie 1 mln zł nie zostaną wypłacone klubom, za to w przyszłym zostałyby wypłacone podwójnie w kwocie 2 mln zł.  Na szczęście, tego pomysłu nie wdrożono w życie.

W minionym tygodniu kluby przedstawiły harmonogram zajęć tak. Było to potrzebne do tego, by móc na ich podstawie rozpisać nowy konkurs w nowym kształcie, uwzględniającym obecne realia i mogące przyczynić się do stworzenia całkiem nowego regulaminu. Tyle, że regulamin konkursu nie zmienił się ani na jotę.

Przypomnijmy, że gmina, za symboliczną złotówkę, zadeklarowała wolę udostępniania obiektów szkolnych pod potrzeby ostrowieckich klubów, które będą mogły realizować zadania miasta mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej.

Wszystkie ostrowieckie kluby rozpoczęły lub rozpoczną w tym tygodniu regularne zajęcia. Oczywiście, zachowanie reżimu sanitarnego nie jest łatwe, ale młodzież nie trzeba zachęcać do uprawiania sportu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *