Co z rozbudową drogi wojewódzkiej i mostu na Kamiennej?

Podczas czerwcowej sesji ostrowieccy radni miejscy przyjęli uchwały związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?.
Na ich mocy ostrowiecki samorząd zrzekł się odszkodowania na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach za nieruchomości potrzebne do realizacji tej inwestycji drogowej, zgodnie z wydaną w maju tego roku decyzją, ale powiązał to z ogłoszeniem zamówienia publicznego, jeszcze w tym roku.
Nie dość tego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest gotowa przekazać minimum trzykrotność kwoty, którą już wyasygnował na cele dokumentacji przetargowej, a więc ponad 1 mln zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego potwierdza, że zna zapisy obu uchwał przyjętych przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także przedstawionego przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego projektu porozumienia pomiędzy stronami, tj. Województwem a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski.
– Zaznaczyć jednak należy, że treść tego porozumienia nie była uprzednio w żaden sposób konsultowana, ani uzgadniana wzajemnie – czytamy w odpowiedzi nadesłanej do naszej redakcji przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Tymczasem wśród zobowiązań po stronie województwa, wskazane zostało m.in. wyłonienie w trybie przetargowym wykonawcy inwestycji drogowej i zawarcie z nim umowy do końca 2020 r., jak również nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy części działki nr 92/22, stanowiącej obecnie pas drogowy DW 754. W przypadku niewykonania tych zobowiązań Województwo miałyby być ukarane karami finansowymi odpowiadającymi wysokości odszkodowania należnego Gminie za przejęcie nieruchomości objętych ZRID, tj. 7 mln zł.
Jak twierdzi Urząd Marszałkowski w Kielcach, łączny koszt odszkodowań za przejęte pod pas drogowy grunty dla omawianej inwestycji ma wynieść ok. 17 mln zł, z czego tylko 7 mln zł przypada na Miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Jak słyszymy z uwagi na wyczerpanie dostępnych środków finansowych z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020, nie ma możliwości wykonania inwestycji drogowej o szacunkowej wartości 44 mln zł w oparciu o budżet Samorządu Województwa, zaś wobec trwających prac nad założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 -2027 i przygotowaniami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do inwestycji w kolejnych latach, omawiane zadanie znajduje się wśród tych koniecznych do wykonania.
Jak dodaje Urząd Marszałkowski, gotowość dokumentacyjna pozwala na przystąpienie do prac budowlanych w pierwszej kolejności przed inwestycjami dopiero planowanymi, tym bardziej że w ramach wynegocjowanego przez Rząd budżetu jest szansa na pozyskanie znaczących środków z Funduszu Odbudowy.
– Zaznaczamy, że nie ma obecnie w żadnych programach możliwości pozyskania środków finansowych, które umożliwiałyby podjęcie obecnie inwestycji, a tym samym nie ma możliwości do ogłoszenia przez ŚZDW przetargu na jego wykonanie- czytamy w odpowiedzi. Będziemy czynić jednak starania, aby porozumieć się z Miastem Ostrowiec Świętokrzyski w tej sprawie. Liczymy jednak na partnerskie podejście, uwzględniające realia funkcjonowania ? szczególnie, że w chwili obecnej, wszystkie samorządy ? w tym i Samorząd Województwa ? liczą szkody wywołane pandemią koronawirusa i nie ulega wątpliwości, że skutki finansowe kryzysu odczuwać będziemy jeszcze w kolejnych latach.
Takie wytłumaczenie wydaje się dość dziwne szczególnie zderzając je z głosami lokalnych działaczy PiS, wyrażanymi m.in. w mediach społecznościowych, którzy twierdzili, że to właśnie nieodpłatne przekazanie terenów przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski jest przeszkodą stojącą na drodze realizacji inwestycji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *