Co nam po głowie chodzi, czyli trochę o pomysłowości ostrowczan. Od młodzieżowego inkubatora przedsiębiorczości po… ściankę wspinaczkową

W ramach przygotowywania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Planu Rozwoju Lokalnego ostrowczanie zostali zaproszeni do zgłaszania swych pomysłów na rozwój miasta.
Takich wpłynęło aż 105, zaprezentowanych na specjalnych kartach. Tylko część z nich ma szansę na realizację, gdyż pula środków, które może otrzymać samorząd, jest ograniczona. Również nie wszystkie spełniają założenia inicjowanego przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski projektu pn.: ?Ostrowiec Świętokrzyski ? miasta OdNowa? w ramach Programu ?Rozwój Lokalny?, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021.
Podstawowym warunkiem uznania pomysłu za cenny i wartościowy, który będzie podlegał dalszemu uszczegółowieniu, jest jego zgodność z celami, które realizują ścieżkę rozwoju miasta, opartą o ustalenia z debaty publicznej oraz o wnioski z diagnozy. A te przypomnijmy, to trzy krótkie, ale istotne cele strategiczne: miasto, w którym chcę pracować; miasto, w którym chce żyć; miasto, które chcę tworzyć. Spójność ustaleń i rozwiązań, które wybrane zostaną do wniosku o środki z funduszy norweskich, jest kluczowym warunkiem zgodności projektu z regulaminem konkursu, uzyskania wysokiej punktacji oraz przyznania naszemu miastu dofinansowania. Reszta pomysłów, możliwych do realizacji, nie przepadnie, bo miasto, o ile to możliwe, będzie starać się je realizować ze środków własnych bądź będzie ubiegać się o inne źródła dofinansowania. Trafiły one do Ostrowieckiego Banku Inicjatyw i Pomysłów.
Po pierwsze gospodarka
W grupie propozycji wpisujących się w obszar związany z rozwojem gospodarczym Ostrowca Świętokrzyskiego będą promowane działania dotyczące zwiększenia atrakcyjności inwestowania w mieście, poprawiania oferty usług doradczych i sieciujących dla mieszkańców, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej i lokalnych firm oraz stymulowania lokalnych więzi gospodarczych. A co proponują ostrowczanie? Atrakcyjne tereny inwestycyjne dla nowych przedsiębiorców, głównie mikro i małych przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w celu zwiększenia atrakcyjności miasta dla przyszłych inwestorów. Ale także inwestycje w rozwój szkolnictwa wyższego na terenie miasta (wydziały zamiejscowe uczelni wyższych), mimo faktycznej możliwości zakładania przez samorząd uczelni. Ciekawie wygląda też inicjatywa sprowadzająca się do opracowania programu wsparcia przedsiębiorczości na terenie miasta, organizacja kampanii ?kupuj lokalnie?, czy też konkursów dla najlepszych ostrowieckich przedsiębiorców, a także utworzenie Ostrowieckiej Bazy Dobrych Praktyk, udostępnienie powierzchni dla małego biznesu oraz firm produkcyjnych, rozwijania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.
Jest nawet pomysł stworzenia multifunkcjonalnego ośrodka wspierania nowych technologii, rozwoju przedsiębiorstw i transferu wiedzy, co ma przyczynić się do rozwoju innowacyjności w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Po drugie przedsiębiorczość
W tym obszarze też pojawiło się kilka ciekawych pomysłów, które winny znaleźć się, jeżeli pozwoli na to regulamin konkurs, wśród działań podstawowych i uzupełniających projektu. Tu mówi się chociażby o badaniu zapotrzebowania na pracowników z wykształceniem technicznym i specjalistycznym na lokalnym rynku pracy, czy wśród młodzieży szkolnej z terenu powiatu w zakresie preferowanych kierunków kształcenia. Jest propozycja szerokiej promocji zawodów IT i nauk technicznych już od szkół podstawowych. Jest też wniosek o wprowadzenie do publicznych szkół podstawowych zajęć warsztatowych z przedsiębiorczości, a także szerszego doradztwa zawodowego, stworzenie miejsca dla startupów, inkubacji firm czy organizacji platformy startowej, czyli miejsca, w którym obiecujące pomysły biznesowe mieszkańców miasta otrzymałyby wsparcie zapewniające godny start w postaci miejsca do działania, coworkingu czy usług doradczych. Pojawia się idea miasta technicznego, które zakłada pracę u podstaw związaną z wyposażenie przedszkoli i szkół podstawowych w zabawki, gry, schematy, wizualizacje zawierające walory edukacji technicznej, logiki, przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii, rozwijających wyobraźnię oraz kompetencje miękkie.
Po trzecie jakość życia
W obszarze związanym z jakością życia w ramach pomysłów podstawowych i uzupełniających wyselekcjonowano inicjatywy z zakresu edukacji i mieszkalnictwa. W tej pierwszej grupie znalazły się m.in. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, który ma służyć wsparciu rozwoju samozatrudnienia, małych- i mikroprzedsiębiorstw, czy też Młodzieżowy Dom Kultury jako jednostka nakierowanej na kształcenie, rozwój kompetencji, wspieranie i budowanie potencjału młodzieży w mieście. Pojawia się też wniosek o stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży, składającego się ze strefy edukacyjnej, strefy zainteresowań, strefy zabawy i strefy relaksu. Co do strategii rozwoju mieszkalnictwa zgłoszono m.in. pomysł pod nazwą ?Strefa zaspokojenia Twoich zainteresowań?, który nakierunkowany jest na poprawę jakości życia seniorów czy propozycja budowy nowych mieszkań czynszowych.
Po czwarte, piąte?
Są też propozycje związane ze środowiskiem i atrakcyjną przestrzenią publiczną. Tutaj pojawił się pomysł stworzenia z Rynku miejsca spotkań, lokalu dla młodzieży, rodziców z dziećmi i innych mieszkańców miasta (np. zbudowany z kontenerów), a nawet montażu ażurowych wiat i pergoli, czy utworzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim miejskiego sadu i pasieki, jako miejsca, które służyłoby, jako teren o charakterze edukacyjnym np. nauczycielom do przeprowadzania lekcji przyrodniczo -ekologicznych. Nie brakuje też propozycji skierowanych na poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, czy seniorów. Zgłoszone zostały także pomysły dotyczące działań samego samorządu, takie jak: otwarty rejestr wydatków, opracowanie aplikacji, dzięki której mieszkańcy mogliby dowiedzieć się o wszystkich imprezach i działaniach przygotowanych dla nich przez różne podmioty na terenie miasta, przygotowanie karty miejskiej czy opracowanie i wdrożenie nowych sposobów i form konsultacji i dialogu z mieszkańcami.
I jeszcze coś…
Część pomysłodawców przedstawiło wartościowe inicjatywy, które jednak nie mogą być, jak twierdzi Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, poddane dalszym pracom w tym projekcie. Niekiedy wykraczają one poza zaplanowaną ścieżkę rozwoju. W innych przypadkach ich realizację wyklucza regulamin konkursu lub kwestie własnościowe (np. dotyczą majątku prywatnego, a sam pomysłodawca nie jest ich właścicielem).
Pomysły te traktowane są jako ciekawe, włączone zostaną do Ostrowieckiego Banku Inicjatyw i Pomysłów. Trzeba liczyć, że w przyszłości uda się je zrealizować. A tu mowa o m.in. powiązaniu Ostrowca z krzemieniem pasiastym poprzez np. zorganizowanie Dni Ostrowca i Krzemienia Pasiastego, odnowieniu wieży ciśnień i wykorzystanie jej jako atrakcji turystycznej (punkt widokowy, kawiarnia), zlokalizowaniu na Rynku strefy płatnego parkowania (wprowadzenie parkomatów), z uwzględnieniem abonamentów dla okolicznych mieszkańców, zaadaptowaniu terenu wałów przeciwpowodziowych wraz z pasem zieleni stanowiącym rezerwę zalewową dla rzeki Kamiennej i przekształceniu go w bulwar na wzór stworzonych nad Wisłą, zakup Bibliobusa, czyli mobilnej biblioteki, stworzenie obiektu sportowego, w którym ostrowczanie mogliby skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, całosezonowego skateparku, czy parku trampolin, maty gimnastycznej, kącika do naprawy.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Co nam po głowie chodzi, czyli trochę o pomysłowości ostrowczan. Od młodzieżowego inkubatora przedsiębiorczości po… ściankę wspinaczkową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *