Program Klub. 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. ? innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Gło?wnymi celami programu sa?: upowszechnianie aktywnos?ci fizycznej ws?ro?d dzieci i młodziez?y; wyro?wnywanie szans dzieci i młodziez?y w doste?pie do usystematyzowanej aktywnos?ci fizycznej; wsparcie instytucjonalne działalnos?ci podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego ? klubo?w sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodziez?y; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodziez?y; optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorza?dy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ws?ro?d dzieci i młodziez?y.

 Kwota dofinansowania wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

 Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elemento?w wpływaja?cych na funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowco?w prowadza?cych zaje?cia sportowe, zakup sprze?tu sportowego i/lub organizacje? obozo?w sportowych. 

Wniosek musi byc? sporza?dzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku nalez?y przesłac? wyła?cznie droga? elektroniczna?. Wnioski o dofinansowanie na realizacje? zadania nalez?y nadsyłac? do 15 marca 2021 r. Rozpatrzenie wniosko?w o dofinansowanie nasta?pi nie po?z?niej, niz? do dnia 14 maja 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *