Program Klub. 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 Kwota dofinansowania wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

 Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych. 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do 15 marca 2021 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później, niż do dnia 14 maja 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *