Radni powiatowi i miejscy przyjęli budżety na 2021 rok

Podczas prowadzonej hybrydowo, sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 17 radnych, a przeciw ? jedynie 4 radnych z opozycji.
Procedowany projekt budżetu na rok 2021 był trzecim projektem w obecnej pięcioletniej kadencji naszego samorządu. Tworzony był w bardzo trudnym okresie panującej na świecie pandemii koronawirusa, która niesie ze sobą niepewność oraz brak stabilizacji. Dlatego, ze względu na dużą niepewność, co do przyszłej sytuacji społeczno-ekonomicznej, dochody budżetu zostały określone z dużą ostrożnością. Po stronie wydatków zaplanowano realizację obligatoryjnych zadań, a ponadto kontynuację licznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jako jedno z nadrzędnych zadań gminy w trudnych czasach kryzysu, który prawdopodobnie nastąpi, uznano pobudzenie gospodarki Ostrowca.
Po stronie wydatków znalazło się ponad 327 mln. 67 tys. zł., a po stronie dochodów ponad 321 mln 651 zł. Planowany deficyt wyniesie ponad 5 mln. zł. Warto podkreślić, że podatek od środków transportu nie zostanie podniesiony. Zaplanowano też spłatę zadłużenia, a tym samym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski będzie jedną z nielicznych w Polsce Gminą bez długów.
Prezydent miasta Jarosław Górczyński podkreślił, że jednym z nadrzędnych celów jest ostateczna spłata kredytu, a także kontynuacja działań inwestycyjnych budujących, jak najlepsze warunki do życia naszym mieszkańcom oraz konsekwentne tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego.
– Bez względu na różne czynniki i ogólną sytuację w kraju będę kontynuował i wdrażał rozwiązania, które promują przedsiębiorczość, a zwłaszcza przemysł. W roku 2021 planujemy spłatę całego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Do spłaty pozostała kwota 8 mln złotych, a jej uregulowanie pozwoli nam nie tylko nie ponosić kosztów odsetek, ale także znaleźć się w nielicznej grupie polskich samorządów, które mogą pochwalić się brakiem zobowiązań. Z jednej strony daje nam to możliwość spojrzenia z optymizmem na nową perspektywę finansową UE i konieczność zabezpieczenia większej puli środków własnych lub możliwości zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji planowanych, kapitałochłonnych inwestycji, z drugiej zaś pozwala na stabilną i racjonalną politykę podatkową, z czego z pewnością zadowoleni mogą być mieszkańcy i przedsiębiorcy ? mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – W przyszłym roku planujemy kontynuować prospołeczną politykę w zakresie podatków lokalnych. Pomimo takich decyzji poziom dochodów budżetu systematycznie rośnie, a racjonalna polityka w zakresie wydatkowania środków budżetowych, gwarantuje wszechstronny rozwój naszego miasta, przy zachowaniu wysokiej płynności finansowej. Pragnę podkreślić, że pomimo przygotowania bogatego programu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych sytuacja finansowa gminy w dalszym ciągu otwiera drogę do realizacji innych interesujących planów. Jest to kompleksowy program obejmujący praktycznie wszystkie obszary działalności Gminy, począwszy od transportu miejskiego, dróg, terenów inwestycyjnych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, oświaty, aż po obiekty kultury i mieszkalnictwo. Są to bardzo ambitne założenia, które wpływają znacząco na życie mieszkańców i rozwój miasta, a w szczególności mające zapewnić warunki do inwestowania w naszym mieście i tworzenia miejsc pracy.Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego także dyskutowali nad budżetem na 2021 rok. Dochody w przyszłym roku ustalone zostały na poziomie 174 miliony złotych, wydatki to blisko 178 milionów, a deficyt budżetowy wyniesie ponad 3 miliony 300 tysięcy.
Starosta Marzena Dębniak prezentując założenia budżetowe podkreślała, że najtrudniejsze lata powiat ma już za sobą, a sytuacja z pewnością byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie pandemia, która przyczyniła się do zmniejszenia dochodów.
W przyszłorocznym budżecie zaplanowano min. po stronie wydatków kwotę 25 milionów złotych na zadania drogowe, to ponad 180 procent wydatków na drogi z tegorocznej prognozy budżetowej. Inwestycje, remonty i zadania bieżące w zakresie dróg mają być finansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania jak Fundusz Dróg Samorządowych czy fundusze norweskie. 700 tysięcy zaplanowano na remonty w szkołach, a do budżetu ponownie powrócił zapis budowy stadionu lekkoatletycznego za kwotę 3 milionów złotych z uwzględnieniem blisko 2 milionowej dotacji zewnętrznej. Ponadto zabezpieczono kwotę 5 milionów złotych na budowę lądowiska przy szpitalu z jednoczesnym ubieganiem się o sfinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W przyszłorocznym budżecie znalazł się również zapis o wspieraniu sportu. Na promocję poprzez sport zabezpieczono bowiem kwotę 30 tysięcy złotych. W połowie przyszłego roku zakończyć mają się też inwestycje w Krzemionkach i Częstocicach, a ich dokończenie ma pochłonąć jeszcze ponad 3 miliony złotych.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *