Trwa konkurs na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju sportu. W puli ponad 1 mln zł

Zarządzeniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku.
W konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W składzie komisji konkursowej, która oceniać będzie wnioski klubów, znaleźli się: jako przewodniczący Jan Bernard Malinowski, wiceprezydent Piotr Dasios, Dorota Charemska i Anna Zybura.
Zadaniem własnym naszego miasta jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Sposób realizacji tego zadania od 2012 roku reguluje uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Przyznane w wyniku konkursu dotacje zostaną przeznaczone na działania, o których mowa w ustawie o sporcie. Na realizację zadania gmina przeznacza w tym roku kwotę 1 014 500,00 zł. Kwota może ulec zmianie, a to w wypadku, gdy można je zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji prezydenta miasta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
Jakie są zasady przyznawania dotacji? Otóż, prezydent przyznaje je, wyłonione w konkursie, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania. Prezydent może także unieważnić konkurs, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż określona we wniosku. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy, niż określony we wniosku. Prezydent może też odmówić wnioskodawcy wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, a także gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową wnioskodawcy. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej wnioskodawcy okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub rozliczone nieprawidłowo.
Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania nie mogą być większe, niż 30% wnioskowanej dotacji, w tym na obsługę księgową i administracyjną, opłaty czynszowe, zakup artykułów biurowych. Nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o dotację, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku, wydatków na zakup środków trwałych, wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki), podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez wnioskodawcę odliczony od podatku należnego lub zwrócony wnioskodawcy według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług. Środki też nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia działaczy klubu sportowego, wydatki związane z prowadzoną przez klub sportowy działalnością gospodarczą, transfer zawodnika z innego klubu sportowego, uiszczenie kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, a także na regulacje zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia oraz na przeprowadzenie remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu do uprawiania sportu.
Kluby zadania gminy będą realizowały w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2021 roku. Umowy o dotację zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, a przekazanie środków z gminy nastąpi w terminie nie dłuższym, niż 15 dni od dnia złożenia przez klub sportowy pisemnego zapotrzebowania.
W konkursie mogą uczestniczyć kluby prowadzące działalność na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, które nie są niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Kluby muszą realizować cel publiczny i dążyć do poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiągania wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawy dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy. Kluby powinny zaangażować się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców, a także promować wizerunek miasta, jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.
Kluby, by sięgnąć po dotacje, powinny wnieść wkład własny na realizację niniejszego zadania, pochodzący z innych źródeł, niż budżet gminny w kwocie nie mniejszej, niż 10% wnioskowanej dotacji. Kluby muszą pamiętać, aby wnioski zawierały szczegółowy opis zadania przewidzianego do realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ze wskazaniem udziału i wysokości środków własnych, środków z innych źródeł oraz planowanej do uzyskania dotacji. Muszą także posiadać aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, aktualny tekst statutu lub innego dokumentu określającego przedmiot działalności wnioskodawcy, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu bądź obiektów, w którym wnioskodawca prowadzi działalność sportową (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny), zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni.
Wnioski kluby mogą składać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie do 1 lutego br., do godziny 15:30. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie 2 lutego o godzinie 10.
Przy ocenie wniosków pod względem merytorycznym komisja będzie brała pod uwagę zakres rzeczowy zadania, zasoby kadry szkoleniowej klubu, jego możliwości bazowe i sprzętowe, poziom sportowy reprezentowany przez jego zawodników, klasę rozgrywek ligowych – w przypadku gier zespołowych, własny wkład finansowy wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania określonego we wniosku. Kluby zobowiązane są także do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków gminy. Informacja na ten temat musi się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach, wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Kluby będą musiały umieszczać w widocznym miejscu tablicy informującej o fakcie współfinansowania zadania przez gminę oraz umieszczenia logo gminy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *