Na czym polega tak ważna rola Powiatowej Rady Rynku Pracy?

Opiniowanie, doradzanie i ustalanie priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, to główne zadania Powiatowych Rad Rynku Pracy działających na podstawie Ustawy z 2004 roku.
Obecna Powiatowa Rada Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, została powołana w 2019 roku na czteroletnią kadencję. Jej członkami są przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych. W składzie RRP obecnej kadencji znajdują się: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w osobach: wicestarosta powiatu ostrowieckiego, Andrzej Jabłoński, będący przewodniczącym PRRP, Edyta Handze oraz Andrzej Kruk – reprezentujący Urząd Miasta; przedstawiciele Organizacji i Związków Zawodowych: Wojciech Krasuski, NSZZ ?Solidarność? Celsa Huta Ostrowiec, Maria Poziomek, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Marcin Gębura, Forum Związków Zawodowych ZZ ?Kadra?; przedstawiciele organizacji pracodawców: Beata Barwinek, Izabela Pustuła, Andrzej Pietrzykowski i Cezary Styczyński; przedstawiciele Izb Rolniczych: Krystyna Zdonek; przedstawiciele związków zawodowych rolników: Leszek Sułek; przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy: Agnieszka Budek i Kamil Mroczkowski.
Głównym celem Rady Rynku Pracy jest także włączenie partnerów w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Stanowiska i opinie RRP są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Stąd też Powiatowa Rada Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, ustala wspólne kierunki w zakresie prowadzonej polityki. Jak przyznaje Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, ta współpraca jest bardzo ważna, co pozwala na przyjęcie określonych kryteriów działań.
-Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy jest bardzo ważna, jeśli chodzi o opiniowanie kryteriów podziału środków finansowych programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, ponieważ z początkiem każdego roku dyrektorzy PUP mają obowiązek przedstawienia takich kryteriów. Podział środków został dokonany z uwzględnieniem: stanu i struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych, sytuacji nadzwyczajnej, związanej z pandemią COVID 19 i wpływem na kondycję pracodawców. To jest bardzo ważne kryterium dla działań wspierających w ramach tarczy antykryzysowej. Kolejnym kryterium jest zainteresowanie pracodawców tworzeniem miejsc pracy subsydiowanej. Są to prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia oraz zainteresowanie pracodawców refundacją kosztów utworzonego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Ważnym kryterium jest także zainteresowanie gmin realizacją prac społecznie użytecznych i robót publicznych w latach ubiegłych. To kolejny wskaźnik, który pozwala na zawarcie przez gminy powiatu ostrowieckiego umów. Ponad 200 osób każdego roku otrzymuje skierowanie do gmin, aby wspierać lokalne środowiska – wyjaśnia dyrektor Małgorzata Stafijowska.
Od lat niezmiennie największym zainteresowaniem pracodawców cieszy się organizacja miejsc stażowych, stąd to kryterium także PUP bierze pod uwagę. Jak podkreśla dyrektor M. Stafijowska, PRRP widzi celowość tych kryteriów, a przez to i angażowanych środków, w zależności od potrzeb pracodawców, czego efektem końcowym jest wyrejestrowanie osoby z tytułu podjęcia pracy. W 2020 roku było to 1.500 osób. Jest to bardzo dobry wskaźnik, świadczący o zrozumieniu potrzeb i problemów rynku pracy przez PRRP.
Na początku tego roku PRRP pozytywnie zaopiniowała i przyjęła powyższe kryteria. Dobrą praktyką, dodatkowo realizowaną przez ostrowiecki PUP, co nie wszystkie urzędy robią, jest przedstawianie Radzie propozycji podziału środków fakultatywnych. Są to środki, które wspierają działania urzędu, jak chociażby koszty wprowadzenia i rozwijania systemu teleinformatycznego, koszty wezwań, zawiadomień itp., a więc działania pozwalające na lepsze funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.