Dodatkowe źródło wody dla mieszkańców

Rozpoczęły się prace przy długo oczekiwanym przez mieszkańców rezerwowym odwiercie, w ramach realizacji zadania pn. ?Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem?. Zadanie to jest współfinansowane w ramach operacji typu: ?Gospodarka wodno ? ściekowa?, w ramach poddziałania: ?Wsparcie inwestycji związanych tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.Obecnie trwają prace wykonawcy nad wykonaniem otworu badawczo ? eksploatacyjnego, który po pozytywnym zakończeniu robót, wykonaniu badań i uzyskaniu dalszych pozwoleń stanie się studnią awaryjną ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w Biechowie.
Koszt inwestycji to 474.400 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW wyniesie około 244.000 zł. Gmina Kunów dodatkowo będzie mogła odzyskać VAT z zaangażowanych środków.
Jak podkreśla burmistrz Kunowa, Lech Łodej, jest to inwestycja priorytetowa. Studnia będzie awaryjnie zaopatrywać w wodę miejscowości południowej cześci gminy: Biechów, Bukowie, Udziców, Chocimów i Prawęcin, z czego bardzo cieszą się mieszkańcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.