Kary dla dwóch ostrowieckich przychodni

Od początku trwania pandemii Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził 4 tury telefonicznego sprawdzania dostępności lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów.
Łącznie sprawdzono 306 placówek, czyli 95 procent wszystkich POZ w regionie. Kontrolerzy wizytowali placówki także osobiście. Na tej podstawie 10 placówek wytypowano do kontroli, w tym dwie z powiatu ostrowieckiego.
-W ośmiu przychodniach kontrolerzy ujawnili nieprawidłowości – informuje rzecznik prasowy NFZ w Kielcach, Beata Szczepanek. Placówki były zamknięte, więc na poradnie zostały nałożone kary finansowe na łączną kwotę 35.187 zł. W powiecie ostrowieckim na 2 placówki nałożono karę łączną ponad 7,5 tys. złotych.
Przyczyny nałożenia kar: poradnia lekarza POZ była zamknięta, niezapewnienie przez świadczeniodawcę telefonicznej dostępności do świadczeń lekarza POZ (brak możliwości uzyskania teleporady), ograniczenie dostępności do świadczeń lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń, nieobecność lekarza POZ w kontrolowanym miejscu udzielania świadczeń, rozbieżności, pomiędzy udostępnionymi pacjentom informacjami o dniu i godzinach przyjęć lekarza POZ, a fatycznym ich realizowaniem, częsta niezgodność terminu realizacji świadczeń przez lekarza POZ, a harmonogramem określonym w umowie zawartej pomiędzy POZ i NFZ.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.