Wybrano wykonawcę obwodnicy Opatowa

Kielecki oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9.  Nową drogą mamy pojechać na początku 2025 roku.

-Małgorzata Pawelec Buras twierdzi, że obwodnica Opatowa o długości ok. 12 km?będzie realizowana w systemie??Projektuj i buduj??w ramach rządowego Programu   Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023.? Inwestycję za ok. 403,7 mln zł zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner).

Prace powinny zostać zrealizowane?w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.?Nową drogą pojedziemy na początku 2025 r.

Inwestycja polegać będzie na budowie, w?większości?po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy?GP (drogi?głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km.?Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa.?Jej uzupełnieniem będzie?trzykilometrowy?jednojezdniowy?łącznik w ciągu DK74 poprowadzony?na północ od miasta, na realizację którego ogłosiliśmy odrębne postępowanie przetargowe Rusza przetarg na łącznik północny do obwodnicy Opatowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (gddkia.gov.pl).? 

Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie.?Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74?do istniejącej?DK9?planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie?(estakady, wiadukty, mosty, przejścia?dla zwierząt i przepusty).?Planowane jest?wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia?oraz?urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.???

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe:??? węzeł Opatów?na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z?jej?przyszłym przebiegiem i?z?planowanym tzw. łącznikiem północnym?do DK74,? węzeł?Marcinkowice?na skrzyżowaniu planowanej drogi?ekspresowej?S74 z projektowaną DK9,?zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką?nr?757 do Staszowa.?

Kalendarium całego przedsięwzięcia: 1 kwietnia 2016 r. – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji (Studium techniczno -ekonomiczno-środowiskowego, Raport o oddziaływaniu na środowisko, Koncepcja programowa); 28 listopada 2019 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

28 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie ?Projektuj i buduj?:  24 lutego 2021 r. – otwarcie ofert w przetargu; 23 kwietnia 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty; 17 czerwca 2021 r. – podpisanie umowy na realizację w systemie ?Projektuj i buduj?.

Print Friendly, PDF & Email