Farmy fotowoltaiczne wkraczają do miasta

W Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Chrzanowskiego w sąsiedztwie cmentarza denkowskiego funkcjonuje już pierwsza w granicach miasta farma fotowoltaiczna.

Kolejna ma powstać na działkach przy ul. Antoniego Hedy ps. ?Szary?, właśnie trwa procedura administracyjna.
Zdaniem ekspertów ten trend będzie jeszcze bardziej widoczny w najbliższych latach. Właśnie, jak twierdzą znawcy tematu z redakcji Globenergia.pl, w czasach rosnącego zanieczyszczenia powietrza w miastach warto zwrócić uwagę na problem wysokiego zapotrzebowania takich obszarów na energię. Głównym źródłem zanieczyszczenia jest tzw. niska emisja z palenisk domowych oraz spaliny samochodowe. Niebagatelny pozostaje również wpływ wielkich, scentralizowanych źródeł emisji, takich jak elektrociepłownie węglowe, lokalizowanych zazwyczaj na obrzeżach aglomeracji. Jednym z rozwiązań pomagających walczyć ze smogiem jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, eliminując w ten sposób część energii produkowanej konwencjonalnymi metodami. Dywersyfikacja i decentralizacja wytwarzania energii dotyczyć powinna nie tylko małych miejscowości. Instalacje OZE mogą być z sukcesem wprowadzone również do przestrzeni miejskiej.
– Dotychczas zostały wydane dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farm fotowoltaicznych, w oparciu o które zostały wydane stosowne decyzje o warunkach zabudowy- mówi Beata Bednarek, kierownik referatu ds. planowania przestrzennego Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. W chwili obecnej toczą się dwa postępowania administracyjne: jedno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MWp, a drugie w sprawie wydania warunków zabudowy dla instalacji fotowoltaicznej.
Proces postępowań administracyjnych (tj. ich kolejność), prowadzących do wydania stosownych decyzji dla farm fotowoltaicznych w pierwszej kolejności uzależniony jest od warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839). W przypadku przekroczenia progów dotyczących powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi określonych w ww. rozporządzeniu, wnioskodawca zobligowany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem kolejnych decyzji tj. : ustalającej warunki zabudowy, w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego na danym terenie, na podstawie której można ubiegać się o pozwolenie na budowę, lub pozwolenie na budowę w sytuacji obowiązującego planu miejscowego na danym terenie.
Tereny istniejących farm fotowoltaicznych wskazane są w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uchwalonym prze Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 28 października 2020r., które jest udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Farmy fotowoltaiczne wkraczają do miasta

  • 21 czerwca 2021 at 12:18
    Permalink

    Obecna sytuacja energetyczna wymusza stosowanie fotowoltaiki jako uzupełniającej formy zaopatrzenia mieszkańców w energię . Nie trzeba poświęcać nowych powierzchni gruntów miasta , trzeba wykorzystywać w blokowiskach stropodachy jako miejsca pod panele słoneczne.Korzyść będzie podwójna – zyska się darmową energię na choćby oświetlenie klatek schodowych czy piwnic + co bardzo istotne,mieszkańcy ostatnich pięter bloków będą mieć chłodniej w upalne dni.
    Póki jeszcze jesteśmy w UE wykorzystajmy unijne fundusze na realizację projektów tych potrzebnych inwestycji.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *