Najwyższa Izba Kontroli o stanie dróg w województwie świętokrzyskim

Najwyższa Izba Kontroli właśnie opublikowała raport dotyczący stanu dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim. Kontrola wykazała, że większość zarządców nie wywiązuje się z nałożonych na nich ustawowo obowiązków. Zaniedbania dotyczą m.in. prawidłowego wykonywania przeglądów technicznych i prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej dróg. NIK zgłosiła do Ministra Infrastruktury wniosek o doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych. 

Natężenie ruchu kołowego w Polsce cały czas rośnie ? według danych GUS w samym województwie świętokrzyskim liczba pojazdów samochodowych i ciągników w latach 2015-2019 wzrosła z 906 009 do 1 048 628 sztuk. Wraz z rosnącym ruchem coraz bardziej obciążane są drogi ? ich stan techniczny się pogarsza, co ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa.

– Stan nawierzchni dróg samorządowych, w odróżnieniu od dróg krajowych, nie jest objęty szczegółowymi badaniami i monitoringiem. Z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała się sprawdzić, czy działania podejmowane w celu zapewniania odpowiedniego stanu technicznego dróg realizowane są prawidłowo i czy faktycznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ? mówi Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola NIK w Świętokrzyskiem była prowadzona w latach 2016-2020 i objęła zarząd dróg wojewódzkich, dwa zarządy dróg powiatowych, starostwo powiatowe oraz sześć urzędów miast lub gmin w województwie świętokrzyskim.

W okresie objętym kontrolą, czyli w latach 2016-2020, wojewoda świętokrzyski przekazał samorządom ponad 457 mln zł na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej. Środki pozwoliły na budowę i modernizację łącznie ponad 1000 km tras w regionie. Efekty inwestycji widoczne są w statystykach ? w 2020 r. udało się zatrzymać rosnący wskaźnik wypadków drogowych  (z 1008 w 2016 r. do 622 w 2020 r.). Niestety, dane te nie są aż tak optymistyczne, jak by się mogło wydawać: liczba kolizji ze skutkiem śmiertelnym wciąż utrzymuje się na podobnym poziomie.

Kontrola NIK w Świętokrzyskiem pokazała, że samorządy mają trudność z wykonywaniem oraz rzetelnym dokumentowaniem obowiązkowych kontroli stanu technicznego dróg. Takie kontrole mają kluczowe znaczenie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej powoduje, że zarządcy nie mają podstawowych informacji o parametrach techniczno-eksploatacyjnych dróg.

NIK wskazuje również na duży problem zarządców z opracowywaniem dokumentów planistycznych, których celem jest ustalenie m.in. rodzaju, zakresu, czasu realizacji oraz źródeł finansowania prac związanych z rozbudową i utrzymaniem w dobrym stanie infrastruktury drogowej. Brak takich planów utrudnia racjonalne, perspektywiczne zarządzanie drogami.

Po przeprowadzonej kontroli NIK skierowała do Ministra Infrastruktury wnioski o podjęcie działań, mających na celu nowelizację ustawy o drogach publicznych. Kontrola w Świętokrzyskiem jest kolejną kontrolą regionalną, która pokazała, że konieczne jest doprecyzowanie przepisów i jasne określenie elementów, które powinny być zawierane w planach rozwoju infrastruktury drogowej.

NIK zwróciła się również do zarządców dróg samorządowych z wnioskiem o wywiązywanie się w pełni z nałożonych przepisami prawa obowiązków. Przestrzeganie tych powinności jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Szczegółowe informacje na temat raportu: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/stan-drog-samorzadowych-swietokrzyskie.html

 

Print Friendly, PDF & Email