Odpady budzą emocje. Odwołanie już na etapie ogłoszenia przetargu

Gospodarka odpadami budzi olbrzymie emocje i to nie tylko w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak już pisaliśmy na naszych łamach, w dniu 6 sierpnia br. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie trzech najbliższych lat.

Oferty wykonawców, którzy będą chcieli realizować przedmiotową usługę, będą oceniane według kryteriów: cena za usługę, która będzie stanowić 60% oceny, 5% stanowić będzie ewentualne zadeklarowanie odbioru bezpośrednio z nieruchomości rozszerzonego katalogu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, kolejne 8% stanowić będzie deklaracja do mycia w zabudowie jednorodzinnej pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, następne 10% stanowić będzie zadeklarowanie przez wykonawcę  wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, aż wreszcie 17% stanowić będzie zdeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnejw pojemniki do selektywnegozbierania odpadów frakcji: papier, szkło metale i tworzywa sztuczne.
– Prawo zamówień publicznych stanowi, że cena oferty może stanowić maksymalnie 60-procent kryterium wyboru oferty, stąd też konieczność określenia innych, nie związanych z ceną kryteriów wyboru – mówi Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Określając kryteria nie związane z ceną chcieliśmy zaproponować takie rozwiązania, które stanowiłyby dodatkowe korzyści dla mieszkańców, czy to w zabudowie wielorodzinnej, czy jednorodzinnej. Stąd w pierwszym przypadku propozycja, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie pojemniki na odpady selektywnie zbierane, za których dzierżawę dotychczas mieszkańcy ponosili opłatę w ramach czynszów, zaś w drugim, propozycja, aby wykonawca zapewniał nieodpłatne worki do selektywnej zbiórki odpadów w domach jednorodzinnych. Przystępujący do przetargu wykonawcy oczywiście nie muszą deklarować spełnienia tych kryteriów, ale wówczas nie uzyskają dodatkowych punktów.
W specyfikacji przetargu znalazło się szereg zmian i nowości uwzględniających zarówno głosy ostrowczan, jak i doświadczenia związane z odbiorem odpadów na przestrzeni ostatnich lat.
– Jest chociażby konieczność utworzenia i prowadzenia przez wykonawcę – Punktu Obsługi Mieszkańca, czy skrócenie godzin odbioru odpadów do godz. 17 – przyznaje kierownik Mariusz Kałuża.
Na odbiór w godzinach wieczornych, czy brak możliwości skontaktowania się z firmą realizującą usługę często skarżyli się mieszkańcy, także i w naszej redakcji.
Jasno doprecyzowano też obowiązki wykonawcy w zakresie odbioru odpadów, ale i precyzyjnie określono wymogi dotyczące sprzętu, jakim musi dysponować.
– Dostrzegamy błędy i wyciągamy z nich wnioski, aby system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie był jak najbardziej sprawny- słyszymy. Efektem tego jest m.in. ostatnia zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, która wprowadziła jednolity system pojemników na odpady w skali całej gminy. Dzięki temu w nowym postępowaniu przetargowym mogliśmy precyzyjnie określić w jakiej ilości i jakim typem pojazdów musi dysponować Wykonawca realizujący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.
Istotna zmiana dotyczy harmonogramu odbioru odpadów z domów jednorodzinnych, bowiem teraz w zabudowie jednorodzinnej odpady będą odbierane pojedynczo.
– Każda frakcja odpadów będzie odbierana w różnych terminach, a nie jak dotąd wszystkie odpady jednego dnia. Pozwoli to uzyskać lepsze efekty w zakresie wymaganej segregacji odpadów, gdyż odpady niewłaściwie posegregowane np. gdy w jednym pojemniku będą wymieszane frakcje, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zostaną odebrane w tym dniu z nieruchomości, lecz zostaną odebrane dopiero w terminie odbioru odpadów niesegregowanych, o czym wykonawca będzie miał obowiązek informować mieszkańców poprzez pozostawienie na pojemniku lub worku odpowiedniej naklejki. Odbiór odpadów ?pojedynczo? ma na celu również wyeliminowanie potencjalnego ryzyka mieszania odpadów przez wykonawcę – słyszymy wyjaśnienie.
Zmiany dotyczą również sposobu rozliczania się gminy z wykonawcą za wykonaną usługę.
– Obecnie obowiązująca umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, tzn. że bez względu na ilość odebranych odpadów wykonawca otrzyma takie samo wynagrodzenie – wyjaśnia kierownik Mariusz Kałuża. W nowej umowie z wykonawca będziemy rozliczać się w oparciu o rzeczywistą masę odpadów odebranych i zagospodarowanych. Taką zmianę wymusza obecne brzmienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Im więcej odpadów odbierze wykonawca, tym wyższe otrzyma wynagrodzenie, więc potencjalnie ta zmiana powinna gwarantować brak problemów z odbiorem odpadów. Oczywiście mamy świadomość, że przy tego typu rozliczaniu nadzór nad realizacją usługi przez wykonawcę musi być jeszcze bardziej dokładny, aby gmina ponosiła koszty tylko odpadów wytworzonych przez jej mieszkańców.
W tym celu na wykonawcę m.in. nałożony został obowiązek wyposażenia w systemy monitorujące pojazdów odbierających odpady, jak również wagi, na której ważone będą pojazdy z odpadami oraz samego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Co więcej, do obrazu z kamer monitorujących gmina będzie miała dostęp online w czasie rzeczywistym, dzięki czemu na wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości będziemy mogli reagować niemal natychmiast.
Tymczasem jedna z firm już na etapie ogłoszenia przetargu wniosła odwołanie od zapisów specyfikacji do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

– Możliwość wniesienia odwołania od treści zapisów specyfikacji warunków zamówienia daje wykonawcom ustawa Prawo zamówień publicznych. Aktualnie analizowane są przez nas żądania wykonawcy wniesione w odwołaniu- słyszymy w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dotyczą one m.in. zmiany godziny odbioru odpadów i wydłużenia jej do godziny 22:00, waloryzacji wynagrodzenia, zmniejszenia maksymalnej wartości kar umownych czy skrócenia okresu zamówienia do 12 miesięcy. Jak ustaliliśmy wniesione odwołanie nie wpływa na przebieg postępowania może go potencjalnie wydłużyć o czas do kiedy zapadnie rozstrzygniecie wniesionego odwołania przez KIO. Ewentualna rozprawa w temacie wniesionego odwołania powinna się odbyć do końca sierpnia. Organ, do którego odwołanie zostało wniesione może nakazać gminie zmianę specyfikacji zgodnie z żądaniami określonymi w odwołaniu lub oddalić odwołanie. Wykonawca może również do czasu rozprawy wniesione odwołanie wycofać. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *