SM Krzemionki zagłosuje. To konieczność, aby uniknąć podwyżki opłaty eksdploatacyjnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? w Ostrowcu Świętokrzyskim na 30 września br. zaplanował podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nie jest to według władz tzw. walne statutowe, a okazja do wyrażenia swej opinii dotyczącej najbardziej kluczowych decyzji dla funkcjonowania spółdzielni.
– Konieczność przegłosowania uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale nadwyżki bilansowej za 2019 i 2020 ma na celu uniknięcie ryzyka drastycznych podwyżek stawek eksploatacyjnych- wyjaśnia prezes SM ?Krzemionki?, Ewa Żelazowska. Można tego uniknąć poprzez podjęcie uchwały wskazującej sposób podziału nadwyżki. Statut przewiduje konieczność pozyskania uchwały mieszkańców w tym zakresie. Nadwyżka nierozdysponowana uchwałą jest zawieszona na kontach i nie pokrywa kosztów eksploatacji nieruchomości, jak również nie równoważy kosztów z przychodami.
Pomimo pandemii zarząd zdecydował się na przeprowadzenie głosowania nad proponowanymi uchwałami mając na względzie to, iż skala zachorowań systematycznie się zwiększa. Realne jest ryzyko, iż być może od października br. niemożliwym będzie nawet przeprowadzenie głosowania w formie pisemnej.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) powodując przesunięcie terminów walnych zgromadzeń w spółdzielniach, wyłączając stosowanie art. 15zzh. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w zw. z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r., w odniesieniudo spółdzielni mieszkaniowych:
?Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu?.
Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej:
?Art. 90a: W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życieniniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniudo dnia zwołania pierwszego walnegozgromadzenia spółdzielni w terminie,o którym mowa w art. 90?.
– Trzeba mieć świadomość, iż nasza spółdzielnia liczy ponad 6000 członków- mówi prezes SM ?Krzemionki?. Teoretycznie każdemu trzeba zapewnić możliwość wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu. Obecnie nie jest to możliwe. Stąd też skoro pojawiła sięszansa, a zarazem prawna możliwość przeprowadzenia głosowania pisemnego, spółdzielnia postanowiła z niej skorzystać.
Głosowanie nad uchwałami zaplanowano w dwóch turach 30 września br. w ODS ?Malwa?, od godz. 9 do 11 (os. Stawki, os. Patronackie, ul. Radwana, Rynek, Siennieńska) oraz od godz. 12 do 14 (os. Rosochy, os. Ogrody).
Projekty uchwał znajdują się na stronie www.smkrzemionki.pl w zakładce dla zalogowanych członków spółdzielni, ale można z nimi się też zapoznać w siedzibie SM ?Krzemionki?, jak również będą one wyłożone w ODS ?Malwa? w dniu głosowania.
– Zarząd ubolewa, iż pozyskując wnioski mieszkańców odnośnie proponowanych przez nich uchwał nie może zamieścić tych projektów w głosowaniu pisemnym, albowiem nie ma w tym trybie ?porządku obrad? co do którego modyfikacji poprzez składanie wniosków mieszkańcy są uprawnieni. Jakby miało to miejsce w trybie zwołania walnego bez ograniczeń pandemicznych- słyszymy. Jednocześnie zawiadamiamy, iż w ciągu 6 tygodni od odwołania stanu pandemii Zarząd dokona zwołania walnego zgromadzenia, które dokona wyboru rady nadzorczej oraz przeprowadzi inne niezbędne głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad. Zarząd SM ?Krzemionki?, który ma świadomość swoich obowiązków w zakresie konieczności przeprowadzenia walnego, zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby wzięli udział w głosowaniu pisemnym i dokonali zatwierdzenia proponowanych przez Zarząd uchwał. Jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego sposobu funkcjonowania Spółdzielni w trudnym dla nas wszystkich czasie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *