Czy radnych naprawdę nie interesuje sport i funkcjonowanie KSZO?

Z rocznym opóźnieniem z powodu koronawirusa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Członków Klubu Sportowego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezesem ponownie został wybrany Mariusz Rokita, ale po kolei…

Przewodniczącym zebrania był Łukasz Witkowski, a sekretarzem Grzegorz Bażant. W komisji mandatowo ? skrutacyjnej pracowali Piotr Składanowski jako przewodniczący oraz Iwona Błaszkiewicz i Jacek Wziątek, jako członkowie. Z kolei w komisji wniosków i uchwał pracowali Michał Broda jako przewodniczący oraz Karolina Nowak i Arkadiusz Binensztok jako członkowie. W obradachuczestniczyło 20 z 34 członków pomarańczowo-czarnego klubu. Jak się okazało, wszystkie głosowania były jednomyślne.

Najpierw ustępujący zarząd złożył sprawozdanie z działalności sportowej i finansowej. Wiceprezesi poszczególnych sekcji w swych wystąpieniach podsumowali sukcesy i organizowane wydarzenia oraz imprezy sportowe. Mówili o medalowym dorobku, międzynarodowych startach, organizacji zawodów i najbliższych planach. Komisja rewizyjna z kolei w składzie Jerzy Zajączkowski (przewodniczący), Michał Broda i Arkadiusz Binensztok (członkowie) po analizie dokumentacji finansowej i działalności statutowej klubu wnioskowała za udzieleniem zarządowi absolutorium, co też się stało.

W poszczególnych latach działalność finansowa klubu zamknęła się stratą finansową w kwocie 46 tys. zł (2016 rok), nadwyżką w kwocie 94 tys. zł (2017 rok), stratą w kwocie 30 tys. zł (2018 rok), nadwyżką w kwocie 63 tys. zł (2019 rok), nadwyżką w kwocie 180 tys. zł (2020 rok). W 2016 roku działalność statutowa przyniosła przychód w wysokości 1 mln 165 tys. zł, w 2017 roku ? 1mln 94 tys. zł, w 2018 ? 1 mln 239 tys. zł, w 2019 ? 1 mln 321 tys. zł, w 2020 ? 1mln 508 tys. zł. Wartość aktywów bilansu na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 366 tys. zł, a do głównych źródeł przychodu możemy zaliczyć: dochody z odpłatnej działalności statutowej w kwocie 523 tys. zł, dotacje kwocie 586 tys. zł, wpływy z dobrowolnych wpłat członkowskich i darowizn w kwocie 184 tys. zł, wpływy z zawodów i imprez sportowych oraz transferów zawodników w kwocie 3 tys. zł. 

Postanowiono także, że w kadencji 2021-2025 w zarządzie klubu zasiadać będzie nie 8, jak obecnie, a 9 członków. Podjęto uchwałę, by tak zasłużony dla klubu Jerzy Zajączkowski, który od wielu, wielu lat prowadzi kronikę sekcji bokserskiej, otrzymał tytuł honorowego członka klubu.

W wyborach do zarządu zgłoszono kandydatury: Mariusza Rokity, Piotra Węglewicza, Łukasza Witkowskiego, Łukasza Norowskiego, Grzegorza Bażanta, Karola Szewczyka, Łukasza Dybca, Tomasza Radowieckiego, Mariusza Łaty. Natomiast do składu komisji rewizyjnej zgłoszono kandydatury Arkadiusza Binensztoka, Karoliny Nowak i Michała Brody. Wybrane władze

ukonstytuowały się. I tak, prezesem KSZO został ponownie Mariusz Rokita, wiceprezesem klubu ds. pływania i piłki wodnej Piotr Węglewicz, wiceprezesem ds. boksu Łukasz Dybiec, a wiceprezesem ds. piłki ręcznej Karol Szewczyk. Rolę sekretarza klubu pełnić będzie Grzegorz Bażant, a pozostałych członków zarządu Łukasz Witkowski, Łukasz Norowski, Tomasz Radowiecki i Mariusz Łata.

W dyskusji głos zabrał członek klubu i wiceprezydent Ostrowca, Piotr Dasios. Podziękował ustępującemu i pogratulował nowemu zarządowi. Podkreślił, że praca społeczna na rzecz sportu jest niewdzięcznym zajęciem, a splendor na klub spływa tylko i wyłącznie wtedy, jeśli są wyniki sportowe i sukcesy. Nikt nie docenia natomiast prac nad dopięciem budżetu, czy zapewnieniem sportowcom jak najlepszych warunków uprawiania ulubionych dyscyplin. Wiceprezydent podkreślił stabilność wyników sportowych i prac zarządu, w którym nowym członkiem jest tylko sekretarz powiatu, Łukasz Witkowski. Z drugiej strony, ludzie nie garną się do trudnej pracy w sporcie, zwłaszcza w tak zasłużonym klubie, jak KSZO, co niesie ze sobą sporą odpowiedzialność. Piotr Dasios jest jednak zbudowany misją KSZO. W obradach zabrakło mu przedstawicieli ostrowieckiej SMS, która jest ogniwem spajającym proces szkolenia młodych sportowców. Wiceprezydent zdaje sobie sprawę z tego, że pozyskiwane środki

na utrzymanie KSZO, czy to z gminy, czy z innych źródeł, są niewystarczające do tego, by zaspokoić sportowe ambicje, tym bardziej że ?życie? staje się we wszystkich wymiarach coraz droższe. Gmina kilkukrotnie mierzyła się z próbą budowy strategii rozwoju sportu, ale ten proces z różnych powodów nie udał się. Marzeniem Piotra Dasiosa jest powiązanie wysokości budżetu miasta z wysokością finansowania sportu. Gmina od lat nie podnosi podatków, ale mimo to lokalny biznes wciąż dość niechętnie współfinansuje działalność sportową, cz też kulturalną. Wyjątkiem w tej materii pozostaje Celsa Huta Ostrowiec, wspierająca zespoły ligowe KSZO.

Do udziału w obradach zaproszeni zostali zarówno radni miejscy, jak i powiatowi. Na sali widzieliśmy jednak tylko przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusza Pasternaka, radnych i członków zarządu powiatu Agnieszkę Rogalińską oraz niejako z urzędu Łukasza Dybca, radnego powiatowego Pawła Walesica oraz jedynego radnego miejskiego, Włodzimierza Sajdę. Czy to oznacza, że pozostałych radnych naprawdę nie interesuje sport i funkcjonowanie KSZO? Radny Paweł Walesic zwrócił uwagę na konieczność zbudowania strategii rozwoju sportu zarówno na poziomie miasta, jaki powiatu. Pytał także o skuteczność naborów do klubu. Natomiast radny Włodzimierz Sajda podniósł problem wspierania klubu przez lokalny biznes. W jego opinii drobni  przedsiębiorcy są bardziej skorzy do pomocy na rzecz sportu, aniżeli duże i świetnie prosperujące firmy.

W końcowym wystąpieniu prezes Mariusz Rokita zwrócił uwagę na to, że KSZO jest nie tylko największymi najlepszym klubem w Ostrowcu, ale również w całym województwie świętokrzyskim.  Wyraził zadowolenie, że ubiegły rok zakończył się nadwyżką budżetową. Prowadzenie klubu to spore wyzwanie i odpowiedzialność, tym bardziej, że rocznice 95 i 100-lecia za pasem. Prezes

do prac na rzecz klubu zaprosił wszystkich chętnych, którzy mają pomysły na jego jeszcze lepszą przyszłość. Podziękował także gminie od lat wspierającej klub i stałym sponsorom.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *