Drożyzna! Inflacja!

Nowy 2022 rok powitaliśmy trzymając w ręku rachunki z podwyżkami cen czynszów, prądu, czy gazu. Ze zdziwieniem przecieramy oczy i zastanawiamy się, co nas czeka w nadchodzących miesiącach?
Jak to wygląda ze strony ostrowieckich spółdzielni?
Sytuacja we wszystkich ostrowieckich spółdzielniach jest zbliżona, a my przyjrzyjmy się dokładnie, o ile więcej zapłacą spółdzielcy będący w zarządzie SM ?Krzemionki? oraz OTBS. Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? z początkiem roku wprowadziła opłaty z tytułu: podwyższenia przez MWiK nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, która obowiązuje przez trzy lata od 29.09.2021 do 28.09.2024 wg cen dla każdego roku odmiennych, i tak: 10,77zł/m3 od 29.09.2021 – 28.09.2022 roku, 10.89zł/m sześc. od 29.09.2022 – 28.09.2023 roku, 10,92zł/m sześc. od 29.09.2023 – 28.09.2024 roku, wzrostu opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych Uchwałą Rady Miasta – 24,00 zł/osobę (wzrost z 16zł/osobę) dla gospodarstw zamieszkałych do 4 osób 99,00 zł (wzrost z 69zł) dla gospodarstw zamieszkałych dla 5 i więcej osób. Z kolei wprowadzenie wyższych opłat od 1 lutego br. dotyczy wzrostu ceny jednostkowych taryf dla ciepła dla celów c.o. od 01.12.2021 roku (wzrost 1GJ energii cieplnej o 43%), co powoduje zmianę zaliczki na centralne ogrzewanie do poziomu 3,26zł/m2. Analiza kosztów dostawy ciepła dla
c.o. w sezonie grzewczym 2021/2022 oraz prognozowane koszty kolejnego sezonu grzewczego według nowych cen jednostkowych taryfy wykazała wzrost kosztów dostawy ciepła dla SM Krzemionki o około 30%. W okresie od czerwca 2015 roku do grudnia 2021, MEC kilkakrotnie zmieniał taryfę dostawy ciepła, co skutkowało wzrostem cen 1 GJ energii cieplnej o około 108%. Pomimo takiego wzrostu cen energii cieplnej, spółdzielnia nie podnosiła opłaty zaliczkowej od 2015 roku, pozostawiając ją niezmienną na poziomie 2,51zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Utrzymywanie zaliczki na tak niskim poziomie spowodowane było szeroko zakrojonym procesem termomodernizacji budynków mieszkalnych w latach 2015 -2020, obniżaniu mocy zamówionej dla celów c.o, oraz dostosowywaniem parametrów dostawy ciepła do zmienionych charakterystyk cieplnych budynków. Obecnie takie możliwości znacznie są ograniczone, stąd zachodzi konieczność podwyżki opłat zaliczkowych do poziomu 3,26zł/m kw.

W każdej kolejce mówi się o tym samym: inflacji!

3.010 zł brutto ? tyle od 1 stycznia 2022 roku wynosi płaca minimalna. To o 210 zł więcej, niż w 2021 r. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła do 19,70 zł brutto. Niestety, kwoty te wyglądają dobrze tylko na papierze, bo w rzeczywistości ? jak podkreślają związkowcy – ponad 2 mln osób zarabiających na poziomie płacy minimalnej, zubożeje. Wszystko za sprawą rosnącej inflacji. Badania firmy Tavex wskazują, że widmo utrwalenia się podwyższonej inflacji niepokoi nas najbardziej. Najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego nie napawają optymizmem. Szacuje się, że śródroczna inflacji w 2022 roku wyniesie 7,6%, czyli więcej niż przewidywane 5,1% w 2021 roku oraz że maksymalny poziom inflacji przypadnie na czerwiec 2022 roku (8,3%), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać, by w ostatnim miesiącu roku wynieść 6,2%. Co istotne, w najnowszych prognozach zdyskontowany został już wpływ rządowej tarczy antyinflacyjnej oraz uwzględnione nowe taryfy na prąd i gaz. Z kolei GUS szacuje, że płaca minimalna wzrośnie w tym roku o 7,5 proc., czyli poniżej poziomu inflacji. Innego zdania są związkowcy, którzy już podczas negocjacji płacy minimalnej na 2022 rok alarmowali, że prognozowana wówczas inflacja na poziomie 3,3 proc. jest nierealna do osiągnięcia. Wskazywali, że wzrost cen będzie wyższy. Dlatego mówią, że najprawdopodobniej w lipcu znów dojdzie do wzrostu płacy minimalnej, a przy deficycie pracowników w wielu branżach i wzroście wynagrodzeń może nakręcić spiralę inflacyjną. Obawy przed dalszym wzrostem cen motywują do aktywności na rynkach inwestycyjnych. Z badania przeprowadzonego przez firmę SW Research na zlecenie Tavex, dotyczącego oczekiwań inflacyjnych Polaków wynika, że 10% badanych inflacja już zachęciła do inwestowania. Jednocześnie co piąty ankietowany na pytanie, czy infl acja wpływa na Pani/Pana decyzje inwestycyjne, wybrał odpowiedź ?Tak, ale dopiero myślę o inwestowaniu?.
-Doskonale zdajemy sobie sprawę, że inflacja ?zjada ich oszczędności? i wobec tego coraz rzadziej przyjmują najgorszą z możliwych postaw ? bierność ? mówi Aleksandra Olbryś, Analityk ds. Rynku Złota. Zainteresowanie aktywnością na rynkach inwestycyjnych idzie w parze z oczekiwaniami Polaków związanymi z dalszym wzrostem cen ? dodaje. -Oczekiwania wyraźnie obrazują, jak głęboko w naszej świadomości obecne jest przeświadczenie o utrwaleniu się presji infl acyjnej i konieczności podjęcia działań, których celem jest przeniesienie wartości pieniądza w czasie. Powszechne obawy związane z inflacją, które wskazało 80% uczestników badania zadeklarowało, że martwi ich wzrost przeciętnego poziomu cen ? materializują się w postaci wzmożonego zainteresowania np. fizycznym złotem inwestycyjnym, które powszechnie uważane jest za formę zabezpieczenia przed inflacją.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., administrując 94 budynkami dla 87 musiał podnieść od stycznia 2022 roku zaliczki na pokrycie kosztów dostaw mediów, tj. centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i gazu, a dla wszystkich budynków została podniesiona opłata za wywóz odpadów. Podwyżki bardzo różnie się kształtują i tak: w zakresie centralnego ogrzewania wzrost jest od 0,7% do 57 % przy aktualnych zaliczkach ustalonych dla 1 m kw. od 210 zł/m kw. do 6,55 zł/m kw. Dla większości jest to wzrost od 22 do 32 %, dla 11 budynków nie podnosiliśmy stawki za centralne ogrzewania, ponieważ ich dotychczasowe zaliczki pokryją wzrost kosztów, ale wiadomym jest, że nie będą mieli nadpłat na dotychczasowym poziomie, w zakresie centralnie ciepłej wody wzrost jest od 5% do 89% (tylko dla 1 wspólnoty). W większości jest to poziom wzrostu o 11 % do 22%. Dla 45 budynków nie podnosiliśmy zaliczek na centralnie ciepłą wodą, bo wcześniej ustalone na nieco wyższym poziomie pokryją aktualne koszty, w zakresie gazu jest sytuacja najgorsza, co prawda dotyczy tylko 4 budynków (3 budynków na Stawkach i 1 budynku na Pułankach), dla  których wzrost nastąpił o 100 % do 190%. Są to budynki, gdzie faktura za gaz obejmuje cały budynek, a koszty są rozliczane w stosunku do liczby osób zamieszkałych w danym lokalu. Tutaj OTBS wystąpił do PGNiG z wnioskiem o zmianę taryfy takiej jak dla odbiorców indywidualnych.

– w zakresie wy wozu odpadów komunalnych opłata została podniesiona z kwoty 16 zł/osobę do 24 zł/1 osobę zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.
Jak czytamy w wyjaśnieniu wszystkie podwyżki nie są zależne od OTBS, tylko od dostawców mediów, ale Spółka pełniąc rolę Zarządcy dla administrowanych wspólnot ma obowiązek ustalić zaliczki na takim poziomie, aby pokryły koszty poniesione dla danej wspólnoty mieszkaniowej i aby w końcowym rozliczeniu nie występowały duże niedopłaty.
Energia w górę. Wyjaśnienie PGE
Od 1 stycznia br. obowiązują nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych, które zatwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfy na sprzedaż energii elektrycznej i dystrybucję dla statystycznego polskiego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, oznaczają wzrost netto na rachunku średnio o ok. 21 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe rozliczające się w taryfi e G11, przy zasilaniujednofazowym i sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rodzina 2+2). Oznacza to średnioroczny wzrost
rachunku klienta o ok. 23,5 proc. Jednocześnie PGE przygotowuje się do wprowadzenia Tarczy antyinfl acyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy naenergię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinfl acyjnej Klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł. PGE razem z pierwszymi fakturami obejmującymi nowe stawki skieruje do Klientów szczegółową komunikację pokazującą, jak działają rządowe mechanizmy wsparcia w zakresie Tarczy antyinflacyjnej.
Wzrosty uśrednionych stawek spowodowane są głównie gwałtownymi skokami cen uprawnień do emisji CO2. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te kupują uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły. W ciągu ostatniego roku koszt emisji wzrósł prawie trzykrotnie od ok. 30 euro do blisko 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w większości z kosztu CO2.
Aż 59 proc. średniej ceny energii to ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE; 25 proc. to pozostałe koszty związane z produkcją energii; 8 proc. stanowią koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE; 6 proc. to koszty własne sprzedawców energii (obsługa Klienta, zatrudnienie); 1 proc. to akcyza; 1 proc to marża sprzedawców energii.
Gaz w górę. Wyjaśnienie PGNiG
Od 1 stycznia 2022 r., weszła w życie nowa taryfa na paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w Polsce. Wzrost cen jest bezpośrednio związany z bezprecedensową i wyjątkowo trudną sytuacją na rynku w całej Europie, spowodowaną przez agresywną politykę energetyczną Rosji. W efekcie tych działań ceny na rynkach europejskich osiągnęły w okresie od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. wzrosty o ponad 500%, co musiało przełożyć się też na wzrost cen dla użytkowników w Polsce. Oznacza to, że zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych wzrosną od nowego roku.
Nowa taryfa oznacza, że średnia zmiana rachunku miesięcznie netto w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniesie: przygotowanie posiłków (W-1) ? wzrost średnio o 9,84 zł, tj. o 42 %, podgrzewanie wody (W-2) ? wzrost średnio o 66,66 zł, tj. o 56%, ogrzewanie małych i średnich domów (W-3) ? wzrost średnio o 171,00 zł, tj. 58%, Nowa taryfa oznacza także, że łączne całkowite, uśrednione wzrosty cen gazu na rachunkach od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r., przy założeniu obniżenia stawki podatku VAT do 8% wyniosą: przygotowanie posiłków (W-1) – wzrost średnio o 10,26 zł/miesiąc, podgrzewanie wody (W-2) – wzrost średnio o 80,68 zł/miesiąc, ogrzewanie małych i średnich domów (W-3) – wzrost średnio o 274,69 zł/miesiąc. Nowa taryfa, zatwierdzona przez Prezesa URE, jest efektem trwającego na świecie rekordowego wzrostu cen gazu i wielu różnych, niezależnych od PGNiG Obrót Detaliczny czynników makroekonomicznych oraz geopolitycznych. Najważniejszym powodem wzrostu cen gazu na europejskich rynkach jest agresywna polityka energetyczna Rosji, która poprzez presję cenową na Europę próbuje  przeforsować możliwość uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 z obejściem prawa europejskiego. Elementem tej polityki jest także niski poziom zapełnienia magazynów gazu, kontrolowanych
przez rosyjskie podmioty, w poszczególnych krajach europejskich oraz permanentne niewykorzystywanie przez rosyjskiego dostawcę istniejących możliwości technicznych tranzytu gazu.
Ciepło w górę. Wyjaśnienie MEC

– Od 2019 roku większość ostrowieckich Zarządców lokali nie zmieniała, w opłatach kierowanych do mieszkańców w swych zasobach, kosztów ciepła – mówi wiceprezes zarządu MEC, Renata Mikołajczak. Tymczasem w 2019 przeprowadziliśmy dwukrotną podwyżkę, jedną w 2020 roku i kolejne dwie w 2021. Niektóre spółdzielnie przeczekały ten okres pięciu delikatnych podwyżek i dopiero teraz obciążyły mieszkańców, co przez tę kumulacje może być dla nich odczuwalne. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Drożyzna! Inflacja!

  • 17 stycznia 2022 at 18:16
    Permalink

    W MEC potrzebna jest dokladna kontrola, bo juz sami nie wiedza, ile maja brac za cieplo. To karygodne, aby rachunek w domu jednorodzinnym za miesiac wynosil 2300 zl

Comments are closed.