Kolejne miliony na ekoautobusy trafią do Ostrowca Świętokrzyskiego!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski znalazła się na wysokim, siedemnastym miejscu listy rankingowej programu ?Zielony Transport Publiczny?, opublikowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to równoznaczne z tym, że nasz samorząd otrzyma wielomilionowe dofi nansowanie zadania ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim- IV etap?.
Koszt całkowity przedsięwzięcia ostrowieckiego samorządu zamyka się kwotą blisko 25 mln zł. 15,6 mln zł to kwota wnioskowanej dotacji, zaś 3,69 mln. zł. pożyczki.
– Obecnie jesteśmy na etapie zamknięcia negocjacji warunków umowy, a docelowo dostawa to III kwartał 2023 – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. IV etap zadania ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim? to dziewięć autobusów elektrycznych o minimalnej długości 8,5 m i mocy 200 kW, niskopodłogowych, min. dwudrzwiowych, w pełni wyposażonych w tablice, kasowniki, monitoring, klimatyzacja, ładowarki USB. Projekt uwzględnia też szkolenia dla kierowców i mechaników oraz stacje ładowania 40 kW oraz 150 kW na bazie MZK oraz zajezdni przy MOMP. 


W piątek NFOŚiGW opublikował listę rankingową gmin, które zakwalifikowano do negocjacji warunków dofinansowania w programie ?Zielony Transport Publiczny?. Wartość zgłoszonych projektów została oszacowana na kwotę ponad 1,26 mld zł, z czego blisko 1,1 mld zł stanowić będą koszty kwalifikowane. Wśród wnioskodawców dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast. Środki NFOŚiGW sfinansują koszty kwalifi kowane zakupu ekoautobusów w podziale: 780,3 mln zł w formie bezzwrotnej dotacji oraz ponad 136 mln zł jako niskooprocentowaną pożyczkę. W ramach złożonych wniosków planowany jest zakup 340 szt. autobusów elektrycznych i 48 szt. autobusów wodorowych oraz budowa 277 szt. punktów ładowania i 2 stacje tankowania wodoru.
Jak podkreśla wydział promocji NFOŚiGW, w programie charakterystyczne jest to, że wsparcie będzie udzielane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jednak ze szczególnym uwzględnieniem miast niedużych, mających wprawdzie spory potencjał społeczny i gospodarczy, ale borykających się z licznymi barierami rozwojowymi.
Program ?Zielony Transport Publiczny? ma na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Program przewiduje możliwość dofi nansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Finansowanie można przeznaczyć na zakup lub leasing autobusów i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źródła zasilania, szkolenie kierowców i mechaników oraz budowę lub modernizację infrastruktury wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów.
Przypomnijmy, że przed tygodniem Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. umowę na dostawę ośmiu egzemplarzy fabrycznie nowych autobusów miejskich zero-emisyjnych o napędzie elektrycznym. 

Print Friendly, PDF & Email