Nie wycofamy się z zapowiedzianego remontu drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim

-To prawda, że tylko jedna firma złożyła ofertę na kompleksowy remont drogi wojewódzkiej nr 754 prowadzącej przez miasto Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę prawie 147,5 miliona złotych i że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich planował na tę inwestycję 91,5 miliona złotych, ale nie rozważamy wariantów wycofania się, ograniczenia lub podzielenia tej inwestycji ?mówi dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Jerzy Wrona.

Przypominam, że chodzi tu o zadanie pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?. Jego realizacja poprawi parametry techniczne drogi, zwiększy jej przepustowość, usprawni warunki komunikacyjne w tej części regionu, pozwoli na płynny przejazd drogi z jednolitą, optymalną prędkością. Inwestycja poprawi też dostępność użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych oraz wpłynie na  pobudzenie przedsiębiorczości w województwie. Przewidywana jej wartość to: 91.568.940,24 zł (bez gruntów).

W dniu 24 stycznia 2022 r. zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia była ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?. Wysłanie ogłoszenia do publikacji bylo równoznaczne ze wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Jak podaliśmy, na ogłoszony przetarg odpowiedziała tylko jedna firma. Złożona oferta opiewała na prawie 147,5 miliona złotych. Tymczasem Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył na tę inwestycję 91,5 miliona złotych.

-Decyzję co dalej z tą inwestycją, podejmie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ?mówi dyrektor Jerzy Wrona. Chcę jednak podkreślić, że nie rozważamy możliwości wycofania się z jej realizacji. Jesteśmy zdecydowani poszukać brakujących środków, a wtedy możliwe będzie rozstrzygnięcie tego przetargu.

Dyrektor Jerzy Wrona dodał, że w grę wchodzi także wariant polegający na rozpisaniu nowego przetargu z jednoczesnym podwyższeniem kwoty na realizacje tego zadania.

Print Friendly, PDF & Email