Szpital z programem naprawczym i nową nazwą

Na sesji Rady Powiatu radni procedowali nad przyjęciem programu naprawczego ostrowieckiego szpitala oraz nad uchwałą dotyczącą zmiany nazwy ostrowieckiej lecznicy i nadania statutu.
Program Naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej stanowi ponad 50- stronicowy dokument ze szczegółowymi danymi, analizami i prognozami, który radni otrzymali wcześniej. Podczas dyskusji na komisjach oraz na sesji dyrektor placówki Tomasz Kopiec, przedstawił najważniejsze złożenia i kierunki Programu Naprawczego. Jak zaznaczył, obecna sytuacja placówki jest bardzo trudna, a szpital boryka się z wieloma problemami organizacyjnymi, finansowymi, a także brakami kadrowymi. Dodatkowym obciążeniem dla jego funkcjonowania jest trwająca od dwóch lat pandemia Covid 19. Ponadto szpital, jak i inne tego typu placówki, cierpi na niedobór kadry lekarskiej, który przekłada się na wzrost oczekiwań w zakresie wynagrodzeń.
Jak zaznaczył dyrektor, przy obecnym stanie finansów nie ma możliwości  sprostania wszystkim żądaniom płacowym. To z kolei stwarza groźbę utraty specjalistów. Zakończenie 2021 roku przynosi jednak systematyczny wzrost oczekiwań płacowych zarówno lekarzy etatowych, jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilno ? prawnych. Szacunkowy wzrost to około 15 proc. Ponadto dyrektor zauważył, że program ?Polski ład?, a także wzrost cen za materiały i usługi spowodowany inflacją, dodatkowo powiększy problemy szpitala i wpłynie niekorzystnie na jego sytuację w 2022 roku. Projektowane reformy nie zakładają natomiast wzrostu wyceny świadczeń realizowanych umów w ramach NFZ Zdaniem dyrektora szpitala bez natychmiastowych zmian, które są po stronie państwa oraz działań optymalizacyjnych po stronie szpitala, jego sytuacja będzie ulegała pogorszeniu. Stąd też kluczowe jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zmniejszenie zadłużenia, optymalizacje personelu medycznego, pozyskanie nowych lekarzy, optymalizacja kosztów oraz pozyskanie nowych źródeł przychodu.
Wśród najważniejszych działań naprawczych Program zakłada zmodernizowanie i rozbudowę infrastruktury dla realizacji świadczeń z zakresu opieki długoterminowej z obszarów Zakładu Pielęgnacyjno ?Opiekuńczego, poszerzenie oferty Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego, rozszerzenie obszarów rehabilitacji, w tym rehabilitacji covidowej, pulmonologicznej, kardiologicznej oraz o część chirurgii naczyniowej, urazów wielonarządowych czy w przyszłości świadczeń kardiochirurgicznych. Dopełnieniem lecznictwa stacjonarnego powinna być oferta Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, oddająca w pełni charakter świadczeń lecznictwa stacjonarnego, a dająca możliwość prawidłowego zarządzania zdrowiem pacjentów. Program Naprawczy zawiera także szczegółowe analizy poszczególnych oddziałów szpitala. Na Oddziale Wewnętrznym II planowane jest rozszerzenie bazy łóżkowej o część stacji dializ, która znajdzie osobną lokalizację. Na Oddziale Kardiologii planowane jest utworzenie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego, zaś na Oddziale Neurologii ? rozwinięcie programów lekowych oraz rozszerzenie oferty z zakresu wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Na Oddziale Pediatrii planowane jest poszerzenie oferty o zakres psychiatrii dla osób poniżej 18 roku życia. Na Oddziale Neonatologii i Oddziale Ginekologiczno ? Położniczym planowane jest m.in. zwiększenie ilości procedur zabiegowych, wzmocnienie działalności Szkoły Rodzenia oraz akcji edukacyjno ? promocyjnych. Oddział Pulmonologii według Programu ma wzbogacić się o sale intensywnego nadzoru pulmonologicznego, zaś Oddział Rehabilitacji o ofertę rehabilitacji pocovidowej dla dorosłych oraz dzieci. Zwiększenie ilości wykonywanych procedur dotyczy planów Oddziałów Urologii, Ortopedii i Otolaryngologii oraz reorganizacja hospitalizacji planowej Oddziału Okulistyki i rozpoczęcie działalności poradni okulistycznej.

Nową planowaną ofertą jest także powiększenie usług medycznych poprzez utworzenie POZ przy szpitalu. Jak poinformował dyrektor T. Kopiec, rok 2021 zamknął się stratą szpitala w wysokości 9,7 mln zł. Debata radnych nad Programem trwała ponad 3 godziny. Przewodniczący klubu PiS pytał m. in. o planowane zwolnienia wśród pracowników szpitala, gdyż jego zdaniem używane w Programie Naprawczym słowo ?optymalizacja? nie oznacza nic innego, jak zwolnienia ludzi. W odpowiedzi dyrektor szpitala T. Kopiec wyjaśniał użyty kontekst słowa i jak wielokrotnie zapewniał podczas sesji ? nikogo nie zamierza zwalniać. Przedłużająca się dyskusja jednak nie wniosła żadnych rozwiązań ani nowych propozycji do programu naprawczego. Radni opozycyjni uznali, że nie otrzymali odpowiedzi na przedstawione pytania.
Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak, to zarząd powiatu obecnej kadencji wprowadził jawność debaty nad programem naprawczym szpitala i procedowanie w formie uchwały przyjmowanej przez Radę Powiatu. W minionej kadencji dokument ten trafi ał wyłącznie do zarządu powiatu, nie dając radnym możliwości jakiekolwiek dyskusji. W efekcie uchwałę przyjęto przy 13 głosach za, 6 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących.
Na sesji podejmowano tak że uchwałę dotyczącą zmiany nazwy ostrowieckiej lecznicy, która brzmi teraz: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz nadania jej statutu. Jak wyjaśniał dyrektor T. Kopiec, jest to nazwa oddająca charakter specjalistyczny placówki. Dotychczasowa nazwa – Zespól Opieki Zdrowotnej ? budziła na zewnątrz wątpliwości co do charakteru jednostki. Jak podkreślał dyrektor, trzeba poszukać tożsamości szpitala, która mogłaby goidentyfi kować na rynku medycznym, świadczyć o jego prestiżu i rozwoju. Temu też ma służyć Rada Naukowa, skupiająca osoby z tytułami profesorskimi, wspierająca działania placówki. Uchwała została przyjęta poparcie 11 głosów, przy 5 przeciw i 6 wstrzymujących się.
Największym problemem szpitala jest brak personelu medycznego, ale także infrastruktury lokalowej. Stąd jednym z przyszłościowych wyzwań jest rozbudowa lecznicy. W tym roku powiat ostrowiecki pozyskał środki wwysokości blisko 4 milionów złotych na uruchomienie rehabilitacji pocovidowej oraz rozbudowę pomieszczeń pod jej potrzeby. Szansą na zminimalizowanie braków kadrowych jest otwarcie rynku pracy dla obywateli ukraińskich. Obecnie szpital zatrudnił 11 osób z tego kraju. 

Print Friendly, PDF & Email