Ostrowiecka uczelnia Akademią Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego

Dziś, Senat Wyższej Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na swym posiedzeniu podjął decyzję o zmianie nazwy i formuły ostrowieckiej uczelni, która spełniła wszystkie wymogi ustawy o szkolnictwie wyższym i zostanie akademią. Zezwala na to nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 21 września 2021 roku. Uczelnia taka jak ostrowiecka, które spełniają wskazane w dokumencie warunki, może wprowadzić do swojej nazwy zastrzeżone ustawowo słowa ?akademia nauk stosowanych?.
Rektor dr Paweł Gotowiecki podkreślił, że nasza uczelnia spełniła sześć warunków przekształcenia nazwy uczelni zawodowej w akademię nauk stosowanych. Po pierwsze, uczelnia funkcjonuje co najmniej 10 lat. Po drugie, liczba studentów wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 kształci się na studiach stacjonarnych. Po trzecie, co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Po czwarte, uczelnia prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach. Po piate, uczelnia prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w ustawie lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. Wreszcie, po szóste, żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.
Od 1 października nasza uczelnia będzie więc Akademią Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego. Patron uczelni, to wybitny filozof mistyczny i prekursor romantyzmu w Polsce. Profesor Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiegow latach 1821-1824 i członek Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Po powstaniu listopadowym wydalony z uczelni wileńskiej wiódł życie ziemianina. Ożenił się z wdową po swym młodszym bracie Leopoldzie Magdaleną Gołuchowską i osiadł w naszym Garbaczu, należącym wówczas do powiatu opatowskiego. Zmarł także w Garbaczu w 1858 roku, a pochowany został w Mominie, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez Xawerego Jagnińskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *