Czy w Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie kasyno?

Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji ostrowieccy radni rozpatrzą m.in. trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w naszym mieście. W tej sprawie zwróciły się trzy podmioty. Chodzi o ewentualne ulokowanie kasyna w budynku Hotel Pałac Tarnowskich.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwał zgodnie z obowiązującymi zapisami wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji. W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry powinna odnosić się wyłącznie do konkretnej lokalizacji. Ustawa nie określa przesłanek, jakimi ma się kierować rada gminy przy wyrażaniu opinii na temat lokalizacji ośrodka gier. Oznacza to, że rada gminy może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zaopiniować wskazaną przez wnioskodawcę lokalizację
kasyna. Wyrażając opinię rada gminy powinna kierować się oceną lokalizacji z punktu widzenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, ponieważ akt ten może np. zawierać regulacje niedopuszczające prowadzenie tego rodzaju działalności na danym terenie, a w przypadku braku takiego planu istotne znaczenie dla wyrażenia opinii może mieć rzeczywiste zagospodarowanie terenów sąsiednich, np. usytuowanie w najbliższej okolicy szkół, placówek oświatowo -wychowawczych, placówek opiekuńczych, cmentarzy czy ośrodków kultu religijnego. Zatem opinia ma dotyczyć wyłącznie miejsca, w którym ma funkcjonować kasyno, nie zaś zasadności, czy też celowości prowadzenia takiego typu działalności na terenie gminy. Trzeba wiedzieć, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców może być zlokalizowane 1 kasyno. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.
Według danych z Urzędu Statystycznego w Kielcach na 31 grudnia 2021 r. ilość mieszkańców województwa świętokrzyskiego to 1.212,6 tys., a więc wydaje się, że w regionie może funkcjonować tylko jedno kasyno. Aktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim kasyno gry nie jest zlokalizowane. Ocena, czy dane kasyno może zostać otwarte w określonej miejscowości, należy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wyjaśnić należy, że prowadzenie kasyna gry jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu koncesji przez właściwe ministerstwo. Negatywna opinia rady wyłącza możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry. Natomiast pozytywna opinia nie wiąże bezwzględnie ministra.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.