OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŚNIÓW

Waśniów, dnia 31.10.2022 rok

Znak:T-B.6720.3.2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŚNIOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), w związku uchwałą Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Waśniów z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.wasniow.pl oraz www.wasniow.bip.jur.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
23 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, sala konferencyjna o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waśniów oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, ustnie do protokołu lub przesłać na podany adres siedziby Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@wasniow.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) na adres skrytki Urzędu Gminy Waśniów na ePUAP: 000551355 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub przesłać na podany adres siedziby Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e mail:budownictwo@wasniow.pl lub na adres skrytki Urzędu Gminy Waśniów na ePUAP: 000551355, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Waśniów. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostają bez rozpatrzenia. Uwagi należy składać na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Waśniów z siedzibą w: ul. Rynek 24, 27- 425 Waśniów.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: p. Tomasz Paprocki, adres e-mail: ido@wasniow.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj. zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Waśniów obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

4.Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać

  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9.W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *