Z dobrym i proinwestycyjnym budżetem w 2023 rok!

Na sesji Rady Powiatu, kończącej 2022 rok, radni debatowali nad uchwałą budżetową, nadającą kierunek realizacji  zadań w 2023 roku.

Jak wskazała starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, miniony rok naznaczony wieloma wyzwaniami i trudnościami, pozwolił dzięki rzetelnej pracy zarządu powiatu, zrealizować zaplanowane działania. Starosta M. Dębniak w oparciu o prezentację multimedialną podsumowała działania ostatnich lat, gdzie w obecnej kadencji wyraźnie widać wzrost zadań inwestycyjnych oraz działań budujących inną, lepszą markę powiatu ostrowieckiego. Starosta przedstawiła również projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, w którym dochody powiatu zaplanowano na kwotę 192.639.575, 14 złotych i są mniejsze od bieżącego roku o 5.265.811,70 złotych.

 Dochody  bieżące zaplanowano w wysokości 173.462.685,14 i są mniejsze o 4.365,586,78 złotych, co jest wynikiem mniejszego udziału w podatkach od osób fizycznych i mniejszej subwencji ogólnej. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19.176.890,00 złotych i są mniejsze  o 900.224,92 złotych. Powiat ostrowiecki w 2023 roku zamierza pozyskać środki z zewnątrz na inwestycje, które będą pochodzić z Rządowego Funduszu Polski 18.075.200,00 złotych i są to: rozbudowa ścieżki rowerowej od ul. Orlej do Nowej Dębowej Woli, przebudowa starodroża na odcinku Ostrowiec – Boksycka oraz stadion międzyszkolny. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 193.585.088,67 złotych i są mniejsze od bieżącego roku o 14.840.037,44 złotych. Wydatki bieżące w kwocie 168.447.964,33 złotych ograniczono do niezbędnego minimum i zaplanowano je mniejsze niż w 2022 roku o kwotę 12.619.425,12 złotych, w tym wydatki majątkowe – 25.137.124,34 złotych. Deficyt został zaplanowany w wysokości 945.513,53 złotych, który zostanie pokryty przychodami roku bieżącego. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowano, wspomniane  już wcześniej ścieżkę rowerową od ul. Orlej w kwocie 5.080.000,00 złotych i przebudowę drogi na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka w kwocie 5.850.000,00 złotych, przebudowę drogi w Przeuszynie – 400.500,00 złotych i pozostałe inwestycje  w kwocie  2.047.261,00 złotych – rozbudowa drogi ul. Zamkowa w Ćmielowie, rozbudowa drogi ul. Warszawska w Kunowie, rozbudowa drogi do skrzyżowania ul. Podgórze z z ul. Świętokrzyską, rozbudowa drogi w Kowalkowicach, przebudowa drogi w Świrnie, opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi w Wymysłowie, opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi w Śnieżkowicach, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w Rudzie Kościelnej, opracowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych, modernizacja pompowni wód deszczowych, rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym, zakup serwera w PCPR, zakup ładowacza czołowego do ciągnika i zakup urządzenia peryferyjnego do ciągnika. W 2023 roku powiat będzie także kontynuował realizacje zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych, gdzie zaniedbania sięgają wielu lat. Będzie to rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego  i modernizacja hali sportowych w kwocie 10.000.000,00 złotych, wykonanie wentylacji w III LO, rozbudowa windy w II LO, opracowanie dokumentacji OZE dla ZS Nr1 i ZS Nr 3 oraz nowa inwestycja w Muzeum w kwocie 1.129.363,34 złotych realizowana wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegająca na wykonaniu dojść i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Znacznym obciążeniem dla budżetu powiatu są odsetki od kredytu zaciągniętego w poprzednich latach, który obecnie stanowi kwotę 52.365.302,57 złotych. Na rok 2023 zaplanowano obsługę długu na kwotę 4.050.165,00 złotych. Tak duża kwota odsetek wynika z faktu wielokrotnej podwyżki stop procentowych w bieżącym roku, co zaznaczyła starosta M. Dębniak. Plan na 2023 roku jest wyższy o 458 procent. Rekordowy wręcz zakres wydatków dotyczy oświaty, bo aż 49,13 procent, które zaplanowano w wysokości 95.103.201,93 złotych. Otrzymana subwencja nie jest w stanie pokryć realnych wydatków oświatowych w wysokości 84.913.201,93 złotych i powiat z budżetu będzie musiał dołożyć kwotę 5.305.543,93 złotych. W 2023 roku powiat planuje wykonanie remontów w szkołach na kwotę 600.000,00 złotych. Wydatki na drogi zaplanowano w łącznej kwocie 17.048.185,76 złotych, zaś inwestycje na 13.377.761, 00 złotych. Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano na 14.263.409,86 złotych oraz na wspieranie rodziny 8.770.322,03 złotych i pomimo trudnego czasu i konieczności ograniczania wydatków bieżących zaplanowano wyższe wydatki na miesięczne utrzymanie jednego dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych do kwoty 4,5 tysiąca od marca 2023 roku. Budżet przewiduje także pokrycie bieżącej straty szpitala. Jak podkreślała starosta M. Dębniak,  szpital jest wciąż  zadaniem  priorytetowym zarządu tej kadencji. Przez ostatnie lata podjęto wiele działań prorozwojowych dotyczących placówki,  w tym remontów i zakupu sprzętu, co odzwierciedla wysoką  jakość świadczonych usług medycznych, potwierdzonych przez NFZ i służby wojewody świętokrzyskiego.  

Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, do której zachęcał przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, nie wniosła żadnych zmian w dokumencie. Tradycyjnie przewodniczący opozycyjnego klubu w stanowisku negował uchwałę, nie zgadzając się także z przedstawionymi danymi liczbowymi w prezentacji. Niewiele było pytań dotyczących procedowanej uchwały, natomiast mnóstwo ocen pracy zarządów z poprzednich lat, co nijak się ma do zaplanowanego budżetu na 2023. Swoje stanowisko przedstawili także radni KWW J. Górczyńskiego, które odczytała przewodnicząca klubu radna Agnieszka Rogalińska.

-Oceniając przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok stwierdzamy, że zaplanowany został on  z zachowaniem zasady równowagi budżetowej. Jest to budżet realny, wypracowany z niezwykłą starannością, rzetelnością, budżet prorozwojowy w porównaniu z budżetem zarządu poprzedniej kadencji. Będzie to rok wyjątkowo trudny. Dla wielu samorządów będą to budżety przetrwania. Rządowe zmiany w systemie podatkowym, drożyzna, wyższe ceny energii i paliw powodują, że samorządy zmuszone są do „zaciskania pasa”, równocześnie chcąc zachować tempo inwestycji, podobnie jest w powiecie ostrowieckim – mówiła przewodnicząca Agnieszka Rogalińska.

O optymalnym budżecie mówił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

-Pracując nad tym budżetem w aktualnych warunkach społeczno – ekonomicznych i w aktualnych warunkach funkcjonowania powiatu ostrowieckiego uznaję ten budżet za optymalny. Spełnia on wszystkie optymalne kryteria, ma dobre wskaźniki, zarówno w ujęciu bieżącym, jak i historycznym, o czym świadczyła przedstawiona prezentacja, mówiąca o wzroście kwot przewidzianych na zadania inwestycyjne, zachowując przy tym elastyczność na poziomie planowania, umożliwiająca reagowania zarządu powiatu i Rady Powiatu do sytuacji, jak nastąpi w roku 2023 – mówił wicestarosta A. Jabłoński.

      Większość radnych na sali obrad nie miało wątpliwości, że przed zarządem powiatu w roku 2023 stoi wiele wyzwań i niewidomych, wzrastająca inflacja, wzrost cen materiałów i usług, rodzi realne zagrożenie pomyślności przeprowadzania przetargów, horrendalna dopłata do oświaty także nie napawa optymizmem. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, w efekcie radni przyjęli  uchwalę budżetową 13 głosami za, 5 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się. Obecny na obradach radny sejmiku województwa Arkadiusz Bąk pogratulował zarządowi powiatu rzetelnej pracy nad najważniejszą uchwałą wytyczającą kierunki działań w 2023 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *