Będzie strategia rozwoju sportu, będą sportowe stypendia

Wiceprezydent Artur Łakomiec potwierdził, że gmina pracuje już nad opracowaniem strategii rozwoju sportu, a także regulaminem zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom ostrowieckim za szczególne osiągnięcia sportowe. Stypendia mają być przyznawane już od 1 stycznia 2024 roku. Miejmy nadzieję, że to, co nie udawało się wdrożyć w życie, nareszcie się uda…

Zapisami strategii rozwoju sportu ma zająć się wyspecjalizowana firma. Strategia ta stanowić będzie najważniejszy dokument określający kierunki rozwoju sportu w naszym mieście, główne składowe wizji, a także cele i przedsięwzięcia związane z jej realizacją.  Dokument ten zawierać będzie również szczegółową diagnozę stanu sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim, przygotowaną na podstawie badań własnych o charakterze ilościowym, jakościowym oraz w oparciu o analizę aktów prawnych, strategii oraz materiałów statystycznych różnego typu.  Strategia, do przyjęcia której namawiamy środowisko sportowe od co najmniej dekady, stanowić będzie bogate źródło wiedzy na temat obiektów sportowych i rekreacyjnych w mieście,  instytucji i klubów sportowych, dyscyplin sportowych uprawianych w naszym mieście, a także źródeł finansowania sportu zarówno wyczynowego, jak i amatorskiego.

Jak się dowiedzieliśmy wstępnie, stypendia sportowe dla zawodników zamieszkujących w Ostrowcu Świętokrzyskim i reprezentujących miasto Ostrowiec Świętokrzyski przyznawane byłyby przedstawicielom sportów olimpijskich objętych krajowym systemem sportu młodzieżowego oraz sportach nieolimpijskich. Za wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium uznawany byłby start w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, zajęcie miejsca od 1 do 8 w mistrzostwach świata, zajęcie miejsca od 1 do 8 w mistrzostwach Europy, zajęcie miejsca od 1 do 3 w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski. Stypendium sportowe mogłoby być przyznane także zawodnikom powołanym do reprezentacji kraju i biorącym udział w zgrupowaniu oraz startującym z sukcesami w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Stypendium sportowe miasta Ostrowca Świętokrzyskiego można będzie przyznać sportowcowi, która spełnił łącznie takie warunki, jak wynik sportowy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego w jednej z kategorii wiekowej od 14 roku życia, posiadanie statusu amatora. Jest też zapis, że każdy zawodnik otrzymujący stypendium sportowe winien cechować się nienaganną postawą moralną, a także przestrzegać regulaminów i przepisów sportowych międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich związków sportowych.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zwanego dalej wnioskiem stypendialnym, mają być kluby sportowe, związki sportowe, a także rodzice lub opiekunowie prawni. Wnioski stypendialne pod względem formalnym oraz merytorycznym rozpatrywać będzie zespół w składzie z wiceprezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Wychowania Kultury i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Środki finansowe przyznane na stypendia sportowe Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazywać będzie w kwartalnych ratach na konto bankowe wskazane przez stypendystę, po przekazaniu przez stypendystów dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Wysokość środków finansowych na stypendia sportowe jest uzależniona od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dany rok kalendarzowy. Minimalna kwartalna wysokość stypendium sportowego ma wynosić 450 zł brutto.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *