?Trójmiasto nad Kamienną? ma już strategię

Jest już gotowy projekt uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno ? gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia ?Trójmiasto nad Kamienną?.
Po uchwaleniu strategia stanie się dokumentem, który umożliwi powiatowi i jednostkom podległym, a także gminom i partnerom prywatnym  ubieganie się o środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty inwestycyjne i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na tzw. projekty ?miękkie?, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne itp. Powiat ostrowiecki jest koordynatorem przygotowania i opracowania strategii.
Przypomnijmy, że na etapie tworzenia dokumentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sześć samorządów północnej części województwa świętokrzyskiego tj. powiaty: ostrowiecki, starachowicki i skarżyski oraz gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko – Kamienna podpisało Porozumienie Partnerskie ?Trójmiasto nad Kamienną?. Jego założyciele chcąc wykorzystać takie atuty jak bliskie położenie oraz przemysłowy charakter podjęli decyzję o utworzeniu Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Dla miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji w RPOWŚ 2014-2020 zostały wyodrębnione środki w postaci Kopert Finansowych w wybranych osiach priorytetowych. Aby móc sięgać po te środki, zgodnie z wytycznymi programu, został zlecony wspólny dokument ?Zintegrowana strategia??.
-Strategia jest dokumentem planistycznym, wyznaczającym najważniejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, prowadzone w obrębie obszaru miast tracących funkcje społeczno ? gospodarcze ? wyjaśnia zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju, Mateusz Czeremcha. -Stanowi również narzędzie wspierania pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w całej przestrzeni obszaru tych miast oraz niwelowaniu barier rozwojowych. Strategia pozwoli ubiegać się o środki z RPOWŚ zarówno na projekty planowane do realizacji w ramach kopert finansowych, jak również na projekty indywidualne, planowane do realizacji przez poszczególne samorządy w ramach ogłaszanych konkursów.
Jak się dowiedzieliśmy, w ramach środków dedykowanych dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w czterech obszarach. Pierwszy, to wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Drugi, to promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Trzeci, to wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Wreszcie czwarty, to inwestycje w edukację umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Z kolei o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego można się ubiegać również w czterech obszarach. Pierwszy zakłada lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Drugi zakłada aktywne promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Trzeci zakłada ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, natomiast czwarty przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
Jak się dowiedzieliśmy, w ramach tzw. kopert finansowych powiat przygotowuje dwa projekty inwestycyjne. Pierwszy z nich, to ?Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego? przy ul. Żeromskiego za blisko 12,5 mln zł. Drugi projekt natomiast obejmuje zwiększenie potencjału turystycznego, np. poprzez remont Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Szacunkowa wartość całego projektu to 8,5 mln zł. Remont pałacu skalkulowano na 2,5 mln zł. Powiat liczy na pozyskanie środków na poprawę infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego i rozbudowę bazy edukacyjnej, a gmina na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, obniżenie kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Gmina chce ponadto zakupić ekologiczne autobusy. Oczywiście, te projekty mają szansę być zrealizowane, ale pod warunkiem, że przez marszałka zostaną uznane w drodze konkursu ?za najlepsze?.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “?Trójmiasto nad Kamienną? ma już strategię

  • 09/12/2016 at 15:07
    Permalink

    Tak wielki słowotok mało zrozumiałych terminów prawno-administracyjnych,odpycha szarego Ostrowczanina od czytania tej epistoły do końca. Ja skończyłem czytać toto po kilku pełnych zdaniach artykułu. Miast robić czytelne przekazy dziennikarskie dla obywateli miasta,ktoś przedrukowuje kancelaryjne ,oficjalne uzasadnienia podjętych decyzji czy zamiaru ich podjęcia ! Niech GO nie będzie publikatorem miejskich wieści dla szerokich mas a nie tylko dla prawników i polonistów. Bo chyba tylko oni wiedzą o czym faktycznie jest tu mowa.
    Nie posądzam nikogo że takie ściemnianie ma jakiś ukryty cel…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *