Kunów nie zwalnia tempa

Na sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2017 r. Dochody ustalono na 34.875.668 zł, w tym dochody bieżące: 34.775.668 zł i dochody majątkowe: 100.000 zł. Wydatki ustalono w wysokości: 35.715.668 zł, w tym wydatki bieżące: 32.608.022 zł i wydatki majątkowe: 3.107.646 zł. Głównym źródłem dochodów są podatki: 3.848.000,00, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: 4 908.023,00 zł, subwencje: 10.857.854,00 zł i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 550.000,00 zł. Z wydatków zostaną sfinansowane zadania gminy w zakresie między innymi: drogownictwa, oświaty, opieki społecznej, administracji, gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu. W 2017 r. wydatki na realizowane w tamach funduszu sołeckiego zaplanowano  na wysokości: 271.539 zł. Warto dodać, że gmina jako jedyna realizuje zadania z budżetu sołeckiego. Deficyt ustalono na poziomie 840.000 zł.  W 2016 r. udało się wypracować oszczędności w kwocie: 1.268.667,82 zł. Jak mówi burmistrz, jest to realny budżet, zakładający faktyczny poziom ściągalności podatków.

Miniony rok burmistrz Kunowa Lech Łodej ocenia, jako pracowity, a związany z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do planowania inwestycji. 

-Był to dobry rok, w którym przygotowywaliśmy się pod względem dokumentacyjnym do aplikowania po środki Unii Europejskiej. Opracowaliśmy dokumenty ważne z punktu widzenia strategicznego, jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, została zaktualizowana strategia rozwoju, audyt energetyczny na 1,5 mln zł w PSP w Kunowie. Został także zakończony pierwszy etap studium zagospodarowania. Opracowaliśmy dokumentację projektową na budowę oczyszczalni ścieków z kosztorysem na 15 mln oraz budowę kanalizacji w Janiku na 22 mln, a także budowę ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie -mówi burmistrz. W tym roku planujemy  także budowę II etapu drogi w Kolonii Inwalidzkiej przy dofinansowaniu 63 proc. przy 47 proc. wkładu własnego. Pierwszy etap został zrealizowany. Pozyskamy także 3 mieszkania socjalne w Kolonii Inwalidzkiej, gdzie będzie także modernizacja świetlicy. Obecnie przygotowana została dokumentacja w sprawie ul. Modrzewiowej, łączącej Ostrowiec Świętokrzyski, której budowy oczekiwali mieszkańcy. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, przystąpimy do jej projektowania, potem do przetargu i budowy. W trakcie projektowania jest także ul. Górna przy 80 proc. dofinansowaniu i ul. Prosta w Kunowie. W ubiegłym roku starostwo wykonano drogi w Kurzaczach, Dołach Biskupich i w Małym Jodle. Z Funduszu Ochrony Gruntów udało nam się pozyskać środki na drogę w Biechowie, a także kwotę w wysokości 100 tys. zł  na budowę drogi w Kolonii Inwalidzkiej do ronda. Wykonana też została ul. Wspólna.  Na przestrzeni dwóch lat Nadleśnictwo Ostrowiec Św. przekazało nam 200 tys. W tym roku będziemy realizować także  budowę 8 odcinków dróg, z dofinansowaniem 1,8 mln zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Jak podkreśla burmistrz L. Łodej, ważnymi działaniami było przygotowanie dokumentacyjne gminy do inwestycji, gdyż pod tym względem były znaczne braki, które uniemożliwiały podejmowanie działań. Znaczącymi osiągnięciami było: uporządkowanie spraw związanych z oświatą, co pozwoliło na odzyskanie płynności związanej z płatnościami składek zusowskich oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami. W tym przyjęcie Kompleksowego Planu Rozwoju szkół, umożliwiającego planowanie inwestycji oraz przyjęcie Programu De minimis ułatwiającego start przedsiębiorcom. W przyszłym roku przy PSP w Kunowie powstanie także Miasteczko Ruchu Drogowego. Kolejnym krokiem współdziałania z różnymi środowiskami na terenie gminy jest funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy, a także współpraca z grupą wolontariacką Joanny Bartnik, zajmującą się bezdomnymi zwierzętami, co przynosi wymierne korzyści dla budżetu gminy w postaci oszczędności. Gmina w tej kadencji także zainicjowała szereg imprez kulturalnych i sportowych,  integrujących społeczność lokalną: świąteczne kiermasze czy ?Serdeczniak? – bal integrujący osoby niepełnosprawne. Kulturalnym wydarzeniem minionego roku był niewątpliwie koncert Włodka Pawlika.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *