Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Lecha Łodeja

Na sesji Rady Miejskiej w Kunowie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Lecha Łodeja oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
Jak poinformowała skarbnik gminy Agnieszka Żelazowska, dochody budżetowe na koniec 2017 r. wyniosły 38.203.317,24 zł, przychody – 4.423.035,00 zł, a wydatki – 40.466.352,24 zł i rozchody – 2.160.000,00 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 99,3 proc. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,1 proc. Dotacje udzielone z budżetu gminy, w tym dotacje celowe – w planie: 1.634,790,12 zł – wykonano 1.608.753,32 zł; dotacje podmiotowe ? w planie 3.627.085 zł – wykonano 3.510.812,69 zł oraz dotacje przedmiotowe – w planie 128.200,00 zł – wykonanie 128.200,00 zł. Zaplanowane wydatki na obsługę długu gminy wyniosły 280.000,00 zł, zaś wykonanie 255.512,26 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 106.997,44 zł, zaś wydatki na realizację zadań ujętych w programie dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 100.166,10 zł. Dochody z tytułu opłat pobieranych na postawie ustawy ?Prawo ochrony środowiska? zrealizowano w wysokości 681.765,78 zł, a wydatki na zadania określone w ustawie w kwocie: 192.411,26 zł. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 547.132,20 zł i wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 547.810,57 zł.
Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.160.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą na dzień 31 grudnia 2017 r. 9.570.00,00 zł. Całkowita spłata kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na rok 2026.
Radny Marek Mikos w odniesieniu do terminu spłat wyemitowanych obligacji zauważył, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada spłaty do 2036 r. W odpowiedzi na te wątpliwości skarbnik A. Żelazowska poinformowała, że chodzi tu o obligacje, które są zaplanowane do wyemitowania, a całkowita spłata już wyemitowanych planowana jest w 2026 r.
Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Mirosław Dzik przedstawił pozytywną opinię, dotyczącą wykonania budżetu, którą członkowie komisji przyjęli jednogłośnie, bez uwag. Zdaniem komisji budżet został zrealizowany zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i rzetelności. Podobne opinie wydały także komisje: rozwoju, samorządowa, ochrony środowiska i rolnictwa oraz oświaty.
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Piotr Bek, przedstawił także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która również nie zawierała uwag dotyczących uchwały budżetowej. P. Bek podkreślił również rolę konstruktywnej współpracy rady z burmistrzem.
L. Łodej podziękował za zaufanie oraz zaznaczył, że realizacja zadań w gminie to efekt pracy zespołowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *