Ostrowczanie we władzach Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ?Solidarność?

Świętokrzyska ?Solidarność? rozpoczęła nową kadencję. Związkowcy zebrani na XX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Świętokrzyskiego, które odbyło się w Cedzynie wybrali nowe władze oraz podsumowali minioną kadencję i wyznaczyli kierunki działań na lata 2018-2022.
Przewodniczącym ponownie został Waldemar Bartosz, który funkcję pełni już nieprzerwanie od 1989 roku! Na 106 ważnie oddanych głosów wszystkie były za jego kandydaturą. Wybrano również nowy Zarząd Regionu, Regionalną Komisję Rewizyjną i Delegatów na Krajowy Zjazd. Wśród gości był przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.
We władzach Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ?Solidarność? znaleźli się także ostrowczanie. I tak, do zarządu weszli: Wojciech Krasuski ? szef ?Solidarności? z Celsa Huta Ostrowiec, Karolina Skurska ? związkowiec z Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki i Agata Adamek ? przewodnicząca związku w ostrowieckiej oświacie. Natomiast w dziewięcioosobowej Regionalnej Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Alicja Jurkowska z hutniczej ?Solidarności? oraz Tadeusz Relikowski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wojciech Krasuski został też wybrany na delegata na Zjazd Krajowy NSZZ ?Solidarność?. Przejął również po Krzysztofie Grabowcu szefostwo Delegaturą Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego.
-Prace związkowe na poziomie regionalnym skupione winny być przede wszystkim na obronie miejsc pracy i dbania o polepszenie standardów zatrudnienia i solidarną postawę wobec tych grup pracowniczych, które są marginalizowane i pozbawiane praw ?twierdzi Waldemar Bartosz. -Każdy członek związku winien dostrzec, że z członkostwa wypływają prawa i obowiązki. Związek często określany jako instytucja ubezpieczeniowa winien jasno określić ofertę dla swoich członków m.in. bezpłatne porady prawne, reprezentację prawną przed organami wymiaru sprawiedliwości, pomoc ekonomiczną itp. Należy więc dochować dbałości o bieżący, merytorycznie poprawny monitoring sytuacji w zakładach pracy, należy dostrzegać zagrożenia w funkcjonowaniu tych zakładów.
Przewodniczący zdaje sobie sprawę z tego, że w kadencji 2018-2022 przypadają terminy kilku ogólnopolskich wyborów: samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego.
-NSZZ ?Solidarność? od początku swego istnienia wspierał postawy obywatelskie. Kierując się tą przesłanką wypływającą z zasady działania dla dobra wspólnego, również w nadchodzącej kadencji apelować będziemy o obywatelską aktywność, kierując uwagę na wspieranie tych osób i środowisk, które dają gwarancję działania na rzecz szeroko rozumianych praw pracowniczych ? podkreśla Waldemar Bartosz. -NSZZ ?Solidarność? nie funkcjonuje w społecznej próżni lecz w zorganizowanym społeczeństwie. Kierując się zasadą dialogu społecznego, należy aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach działalności społecznej, radach dialogu i organach samorządności obywatelskiej. W ten sposób wzmacniamy kapitał społeczny, społeczne zaufanie, wartości niezbędne do właściwego funkcjonowania wspólnot lokalnych jak i również wspólnoty narodowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *