Są wytyczne w sprawie pomocy osobom w kwarantannie. MOPS nie uczestniczy w dostarczaniu żywności

Pisma skierowane przez Polską Federację Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej do wojewodów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyniosły konkretne rezultaty.
Jak się dowiedzieliśmy, wojewodowie wydali szczegółowe wytyczne (instrukcje) m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wsparcia i funkcjonowania placówek dla osób w kryzysie bezdomności, domów pomocy społecznej, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ta ostania wytyczna zakłada, że żywność dla osób w kwarantannie będzie dostarczała Policja (PP), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) po wcześniejszym telefonicznym rozeznaniu przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Jeszcze do wczoraj nie było publicznie jasne, jak ma wyglądać dostarczanie produktów żywnościowych dla osób, które są objęte kwarantanną w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Federacja szeroko informowała o problemach wynikających z zapowiedzi angażowania w powyższe działania pracowników socjalnych, którzy nie zostali przeszkoleni w tym zakresie, nie zostały dla nich opracowane procedury, a także nie posiadają na wyposażeniu niezbędnych środków ochrony osobistej. W pismach adresowanych do wojewodów oraz MRPiPS federacja alarmowała, że takie nieprzygotowane zaangażowanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa samych pracowników, ich otoczenia, a także przyczyniać się do rozprzestrzenia samego wirusa.
W odpowiedzi wydana instrukcja zakłada po kolei, że Sanepid powiadamia OPS o osobach objętych kwarantanną, a ośrodek weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem MRPIPS taka ocena powinna odbywać się telefonicznie. OPS otrzymają od MRPiPS listę organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN) wraz z kontaktami do tych organizacji. OPS kontaktuje się z jedną z wybranych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób. OPS otrzyma też od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP. OPS przekazuje Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacje, skąd należy odebrać żywność i do kogo (osoby kwarantannowanej) ją dostarczyć.
Tym samym pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.
Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi – to wspólnie z organizacjami społecznymi, pracownicy pomocy społecznej stale wspierć i angażować się będą w niesienie pomocy tym osobom np. w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych, jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi). Oprócz tego udzielać będą pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób objętych kwarantanną, również wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej. Świadczyć będą także pomoc, poradnictwo i wsparcie dla osób niesamodzielnych, w tym w domach pomocy społecznej, ale zgodnie z wydanymi zasadami postępowania. Proszą mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych ? telefonu, e-maila itp. Cały czas pracownicy nie zapominają i pomagają tym, którzy dziś nie pozostają w centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna tj. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, tych którzy utracili pracę etc.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *